Statsbygg i 2017

Publisert 08.03.2018

Nøkkeltall, regnskap, fakta og årsrapport.

2017 var for Statsbygg preget av rekordhøy aktivitet innenfor både nybygg, vedlikehold av eiendommer og rådgivningsoppdrag for andre statlige aktører. Det høye aktivitetsnivået ble gjennomført med god styring og kontroll. I 2017 ble 14 byggeprosjekter ferdigstilt, alle innenfor budsjett og frist for ferdigstillelse.

Statsbyggs eiendommer er godt vedlikeholdt, og i 2017 er også tilstandsgraden for fengslene forbedret. I 2017 ble to standardiserte modulfengsler ferdigstilt på Ullersmo og Eidsberg, og bygging av 2 nye igangsatt i Froland og Mandal. Standardisering av løsninger og industriell produksjon ved bruk av moduler har gitt betydelig kostnadsreduksjon og kortere byggetid.

Staten har mye å tjene på å arbeide målrettet med effektiv arealbruk. De enkelte virksomhetene oppnår både økonomiske besparelser og organisatoriske gevinster ved å utvikle arealstrategier som støtter opp under virksomheten. I tillegg gjennomgår mange statlige aktører endringer både i struktur og arbeidsform som også gir endrede lokalbehov. Statsbygg er statens rådgiver i slike prosesser, og har i 2017 gjennom en rekke oppdrag bidratt til gode fleksible lokaler og vesentlige kostnadsreduksjoner.

I 2017 inngikk Statsbygg kontrakt med Team Urbis om prosjektering av det nye regjeringskvartalet. Statsbygg mottok en klage på kontraktstildelingen, men fant ikke holdepunkter for å ta den til følge. Konkurranseformen ble drøftet med arkitektenes og rådgivernes organisasjoner før konkurransen startet, og ble gjennomført etter anerkjente prinsipper.

Statens klimagassfotavtrykk skal reduseres og byggsektoren er en viktig bidragsyter for at dette skal kunne realiseres. I 2017 har Statsbygg satset betydelig på å utvikle klimavennlige prosjekter og energibesparende tiltak på eiendommene våre. Det arbeides målrettet med å ta i bruk alternative og fornybare energikilder i våre bygg, og ved Campus Evenstad har Statsbygg realisert landets første klimanøytrale bygg.

For å oppnå reduserte kostnader og kortere byggetid videreutvikler Statsbygg stadig våre metoder for gjennomføring av prosjekter. God styring og utvikling av prosjektene i tidligfase og innovative anskaffelsesformer der entreprenører og leverandører kommer inn i prosjektutviklingen på et tidligere tidspunkt har redusert prosjektkostnadene med over 500 millioner kroner. Satsing på digitalisering og innovasjon gjennom prosjektet Digibygg har i 2017 bidratt til innovasjon i byggenæringen og identifisert flere lovende løsninger som nå testes i pilotprosjekter.

Seriøsitetsarbeidet er ytterligere intensivert i 2017, blant annet gjennom inngåelsen av en samarbeidsavtale med Skatteetaten og anskaffelsen av et system for elektroniske oversiktslister. Dette har gitt bedre verktøy i arbeidet for en seriøs næring. Utfordringene er imidlertid fortsatt store på dette feltet og krever ressurser, kontroll og tett oppfølging. Statsbyggs fremste prioritering er sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på våre byggeplasser og i egen virksomhet. Vi ser med glede at oppmerksomhet og hardt arbeid på dette området har resultert i en halvert skadefrekvens på få år.

Ved årsskiftet 2015/2016 startet Statsbygg et effektiviseringsprogram. Gevinster er oppnådd gjennom digitalisering og standardisering av prosesser, gevinstrealisering i IKT-prosjekter, ny organisering og smart styring av ressurser. I tillegg er det tatt ut betydelige besparelser innenfor anskaffelsesområdet. Prosjektet har identifisert ca. 180 millioner kroner i effektiviseringstiltak. Dette innebærer både rene kostnadsbesparelser, og at det rekordhøye aktivitetsnivået i 2017 ble levert uten at vi har økt antall ansatte i organisasjonen.

×