Statsbygg i 2018

Publisert 12.03.2019

Nøkkeltall, regnskap, fakta og årsrapport.

Effektivisering av egen virksomhet, digitalisering, krav til areal- og kostnadseffektivitet for staten, samt hensynet til klima og miljø har preget aktivitetene våre i 2018.

Statsbygg oppnådde et resultat på 1 559 millioner kroner, noe som er syv prosent høyere enn i 2017. Samlet investeringsnivå økte med 20 prosent, mens driftsinntektene i virksomhetsregnskapet var syv prosent høyere enn i 2017. Økningen forklares i hovedsak av økte bevilgninger for prosjekter utenfor husleieordningen.

For å effektivisere virksomheten har Statsbygg identifisert flere gevinstområder. Det er identifisert gevinster for 215 millioner kroner, der ca. 75 prosent anses som realisert. Som resultat av effektiviseringsprogrammet vil antall ansatte reduseres med 10 prosent innen 2021 (fem prosent er allerede realisert). Disse innsparingene kommer samtidig som investeringene i byggeprosjekter er mer enn doblet fra 3,3 milliarder i 2014 til 6,8 milliarder 2018, samtidig som forvaltningsarealet ble økt med fem prosent.

Eiendomsavdelingen delt i to enheter

Statsbyggs eiendomsavdeling ble fra årsskiftet 2018/2019 delt i to enheter som et resultat av effektiviseringsarbeidet: Enheten «Eiendomsutvikling og forvaltning» har kundeansvaret overfor Statsbyggs leietakere, mens enheten «Drift og vedlikehold» er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde eiendommene i henhold til strategier, budsjetter og regelverk. Mange medarbeidere har fått nye ledere, enkelte har fått nye oppgaver, men ingen har mistet jobben. På denne måten ønsker Statsbygg å legge til rette for at eiendommene utvikles og forvaltes i nær dialog med leietakere og brukere, samtidig som ny teknologi og nye metoder tas i bruk i driften og vedlikeholdet av eiendommene.

Digitalisering og automatisering

Statsbygg legger vekt på å utvikle, etterspørre, bestille og bruke ny teknologi og innovative løsninger. Spesielt retter vi oppmerksomheten mot digitalisering av byggeprosessene og automatisering i driften. 2018 ble innledet ved at vi overleverte vårt første papirløse byggeprosjekt ved høgskolen i Remmen, og ble avsluttet ved at vi overleverte vårt første heldigitale byggeprosjekt ved Veitrafikkstasjonen på Gol. Satsingen videreføres i 2019.

Høye miljøambisjoner

Byggenæringen kan bidra til at Norge når Parismålene. Det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å utnytte de arealene vi har best mulig og lokalisere offentlige institusjoner slik at de ikke genererer økt transport.

Statsbygg ønsker å vie stor oppmerksomhet til energibruk, materialbruk, sirkulærøkonomi, avfallshåndtering og har høye ambisjoner i egen miljøstrategi. Vi vil ha strengere krav til miljøstandarder i nye bygg slik at de ikke er utdaterte etter kort tid.

Statsbygg legger vekt på bedre ressursutnyttelse og større arealeffektivitet. Staten må utnytte de lokalene vi alt har, og bygge rimeligere og miljøvennlig når vi først bygger. Statsbygg skal utvikle gode, moderne og fleksible løsninger som understøtter brukernes behov. Bygningene er et verktøy for virksomhetene.

Verdibevarende vedlikehold

Husleieordningen er betingelse for et verdibevarende vedlikehold. Brukerne skal kunne konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og overlate forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom til en profesjonell aktør som Statsbygg. Husleieordningen legger grunnlaget for å gjøre tilpasninger slik at bygningene tilfredsstiller brukernes endrede behov. Statsbyggs portefølje har god standard. Statsbygg vil vektlegge en fornuftig forvaltning av statens og skattebetalernes formue også i årene som kommer.

×