Statsbygg i 2019

Publisert 10.03.2020

Statsbygg har gjennomgående høy måloppnåelse for virksomhetsåret 2019. Kostnadseffektivisering, digitalisering, arealutvikling, sirkulærøkonomi og hensynet til klima og miljø generelt, har preget årets aktiviteter.

Samlet investeringsnivå var rekordhøyt, og utgjorde 7 450 millioner kroner. Dette er en økning på ni prosent fra 2018. Samtidig er antallet ansatte og årsverk redusert med seks prosent de fire siste årene. Sykefraværet var på 4,5 prosent; det laveste dette tiåret.

Organisatoriske endringer

Det ble i 2019 gjort organisatoriske endringer for å møte fremtidens behov og krav om å redusere statens kostnader til lokaler. Eiendomsforvaltningsfunksjonen ble delt i to avdelinger, en for eiendomsutvikling og -forvaltning og en for drift og vedlikehold. Det ble også opprettet en egen avdeling for digitalisering og utvikling. Statsbygg leder an i teknologiske transformasjonsprosesser og er en pådriver for digitalisering for å oppnå effektivisering og forbedring. Vi vil bruke ny teknologi og digitalisering både i prosjektgjennomføringen og i driften av eiendom.

Rådgivning

Etterspørselen etter Statsbyggs rådgivning for leie av lokaler i markedet er i vekst. Regjeringen besluttet at alle statlige virksomheter i sivil sektor, unntatt NAV og Politiet, skal bruke Statsbygg som rådgiver ved inngåelse av større leiekontrakter i markedet. I 2019 ga våre råd en gjennomsnittlig arealeffektivisering på 44 prosent og en kostnadseffektivisering på 32 prosent per ansatt. Nye kontrakter ga besparelser i leiekostnader på 346 millioner kroner over kontraktenes levetid på ti år.

«Statenslokaler.no» ble lansert høsten 2019, sammen med en rapport som for første gang viser statens samlede ressursbruk til lokaler. Databasen er et viktig verktøy for porteføljestyring og gevinstrealisering, og har styrket vårt analysegrunnlag for rådgivning.

Eiendomsforvaltning og vedlikehold

Eiendomsforvaltningen og vedlikeholdet av statens eiendommer skal være verdibevarende, bærekraftig og effektiv. Husleieordningen gir en god forvaltning av statens formue, med rom for å gjøre tilpasninger til brukernes endrede behov. Ved utgangen av 2019 har Statsbygg en godt vedlikeholdt eiendomsportefølje, med unntak av fengselsporteføljen og de kulturhistoriske eiendommene som fortsatt har et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Prosjekter

Prosjektutformingen skal gi staten effektive lokaler som støtter virksomhetenes formål. I 2019 pågikk det 39 prosjekter i tidligfase og 55 i gjennomføringsfase, hvorav 15 ble ferdigstilt. Samlet sluttkostnad for porteføljen de fem siste årene er 2 prosent lavere enn samlet styringsramme. Dette viser god styring og kontroll på porteføljen. Statsbygg har flere prosjekter i milliardklassen under bygging. Styring og kontroll av disse prosjektene er krevende. Dette gjelder særlig prosjektene Nytt Nasjonalmuseum og Nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet, som begge er forsinket og har et utfordrende kostnadsbilde. I Statsbygg arbeider vi løpende med å forbedre vår prosjektgjennomføring.

Statsbygg har som mål at alle som jobber på våre byggeplasser skal komme uskadet hjem fra jobb. Skadefrekvensen for våre byggeplasser i 2019 viser 5,1 skader med fravær per million arbeidede time. Vi når ikke målet vårt på 3, men har oppnådd en forbedring fra 2018. Seriøsitetsområdet har vært høyt prioritert også i 2019, blant annet gjennom samarbeid med andre offentlige etater for å motarbeide sosial dumping.

Ny strategi i støpeskjeen

Dyktige og ambisiøse medarbeidere som kan og vil er Statsbyggs viktigste ressurser. Statsbygg legger vekt på å rekruttere og ta vare på flinke medarbeidere med rett kompetanse. Det legges betydelige ressurser i kompetansebygging for å gjøre ansatte i stand til å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

Statsbygg vil i 2020 utarbeide strategien for den kommende perioden. Kostnadseffektive leveranser til våre kunder vil fortsatt ha høyeste prioritet, samtidig som klima, digitalisering og seriøsitet vil være sentrale satsingsområder.

×