Hvorfor blir noen byggeprosjekter dyrere enn antatt?

Publisert 21.12.2015

Statsbygg har fått evaluert kostnadsutviklingen for fire byggeprosjekter som har vært gjennom de to kontrollpunktene KS1 og KS2. Dette er Finansdepartementets ordning for ekstern kvalitetssikring (KS) av store statlige investeringsprosjekter.

Prosjektene som er evaluert er Campus Ås, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Nytt nasjonalmuseum og Arkivverkets sentraldepot/Norsk helsearkiv. Hensikten med evalueringen har vært å identifisere de underliggende årsakene til kostnadsøkninger, samt foreslå løsninger og tiltak som kan bedre kostnadsstyringen for prosjekter i tidligfasen.

Endringer gir høyere pris

De viktigste underliggende årsakene er: endring av standard, endret tomtevalg og nye/endrede behov hos bruker. Prisøkning i byggekostnader er også utslagsgivende.

Noen av de foreslåtte tiltakene er lette å implementere, for eksempel ved å etablere rutiner for å utrede kostnadskonsekvenser for endringer i prosjekter. Andre tiltak som for eksempel å etablere styringsmål for kostnader på et tidlig tidspunkt, vil vi vurdere nærmere.

Resultatene i FoU-rapporten vil inngå i det nylig oppstartede forbedringsarbeidet i Statsbygg som skal identifisere kostnadsdriverne i våre byggeprosjekter.

Oppdraget er utført av Menon Business Economics i samarbeid med DNV-GL og ÅF Advansia.

×