Statlig reguleringsplan: arbeidet er i gang

Publisert 30.01.2015

I dag starter arbeidet med statlig reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet ved at forslag til planprogram sendes på høring. Planprogrammet er første trinn i den offentlige planprosessen fram mot vedtatt reguleringsplan. Statsbygg gjennomfører den statlige planprosessen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Frist for å komme med uttalelse til planprogrammet er 27. mars 2015. 

Samtidig med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet, gjennomføres et parallelloppdrag hvor seks ulike team skal utarbeide forslag til byformløsninger for det nye regjeringskvartalet. Forslagene vil bli stilt ut i midten av april 2015.

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne, ha levende og trygge byrom og romme gode arbeidsplasser. Alle som har interesse i saken har nå muligheten til å uttale seg i den åpne høringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I forslaget til planprogrammet beskrives opplegget for det videre planarbeidet, hvilke utredninger som foreslås gjennomført og hvordan medvirkning og mulighet for deltakelse i planprosessen skal ivaretas.

Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som det er aktuelt å belyse og som skal utredes i forbindelse med reguleringsforslaget. De viktigste temaene er:

  • Forholdet til overordnete planer og mål. Det skal redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til vedtatte overordnete planer og mål.
  • Risiko- og sårbarhet. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for naturbasert og menneskeskapt risiko i tilknytning til planen.
  • Bymiljø og bylandskap. Det skal spesielt ses på den nye bebyggelsens samspill med tilliggende områder, konsekvenser for nær- og fjernvirkning og hvordan utviklingen kan bidra til bymiljø og byliv.
  • Kulturminner og kulturmiljø. Det skal redegjøres for hvordan ny bebyggelse kan tilpasses bevaringsverdige bygninger som skal inngå i planforslaget, og hvordan ny bebyggelse kan innpasses i den omkringliggende bystrukturen.
  • Trafikk. Det skal redegjøres for hva tiltaket vil bety for gatebruk, biltrafikk, fotgjengere og syklister,
  • Kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Herunder inngår løsning for Ring 1 med tilknytning til sentrumsgatenettet.
  • Miljøforhold. Det skal redegjøres for hvordan miljøambisjonene er ivaretatt i planforslaget, herunder energiløsning og mål om lave klimagassutslipp. Det skal videre redegjøres for støy og luftkvalitet, overvannshåndtering, solforhold og lokale klima- og vindforhold etter gjennomføring av tiltaket.
  • Bygge- og anleggsperioden. Det skal redegjøres for hvordan byggeperioden kan gjennomføres med minst mulig ulempe for omgivelsene.

Kontaktpersoner

×