Utlysning av anbud om modulbygg

Publisert 16.04.2015

Statsbygg lyser ut to anbud for bygging av to modulfengsler.

På grunn av vedlikeholdsetterslepet ved Oslo fengsel, Ullersmo fengsel, samt Ila fengsel og forvaringsanstalt, lyser Statsbygg ut anbud om to modulfengsler. Modulfengslene vil fungere som erstatningskapasitet ved eventuelle vedlikeholdsprosjekter, og vil bli plassert ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, basert på Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) vurdering.

KDI har bedt Statsbygg, i samarbeid med Kriminalomsorgen, om å utrede etablering av erstatningskapasitet ved bruk av modulbygg ved disse enhetene. Som et ledd i dette arbeidet blir det også behov for nødvendige tilleggsfunksjoner og endringer av eksisterende bygningsmasse utover selve modulbyggene. 

Gjennomføringen av prosjektet avhenger av bevilgning fra Regjeringen og Stortinget. Denne anbudsprosessen vil imidlertid gi grunnlag for å estimere eventuelle kostnader, samt muliggjøre en raskere gjennomføring når en eventuell bevilgning foreligger.

Høy kapasitetsutnyttelse

For å motvirke en økning i soningskøen, og av hensyn til politiets behov for varetektsplasser, har det over lang tid vært opprettholdt et høyt antall innsatte i fengslene. Høy kapasitetsutnyttelse medfører både økt slitasje på bygningsmassen, og det kompliserer utførelsen av omfattende vedlikehold.

Mye vedlikehold kan likevel gjennomføres uten at kapasiteten må reduseres. Ved spesielt store rehabiliteringsarbeider kan imidlertid tidsbruken og kostnadene øke dersom fengselsplassene skal være i bruk mens arbeidene pågår.

Ved omfattende vedlikeholdsprosjekter er det derfor vanskelig å se at nedstengning av plasser kan unngås. I henhold til førende forskrifter bør det derfor etableres en erstatningskapasitet i kriminalomsorgen på inntil 200 plasser.

Kunngjøring av konkurranse:

Se utlysningene på Doffin for Indre Østfold fengsel, Eidsberg og Ullersmo fengsel.

Anbudsfrist: 26. mai 2015

Kontakt

×