Byråkrater på flyttefot

Publisert 12.10.2017

Når staten skal bygge eller leie lokaler er virksomhetenes krav, hvor lang tid det tar å komme inn i noe nytt og prisen det utslagsgivende, og ikke nødvendigvis brukernes og samfunnets behov. Statlige retningslinjer for lokalisering vektlegges mindre, og oppfylles bare i seks av ti tilfeller. 

Statsbygg har engasjert Transportøkonomisk institutt (TØI) for å få mer kunnskap om statlig lokalisering. – Vi kan med denne rapporten gå fra enkeltstående fortellinger om god og dårlig lokalisering til faktisk kunnskap, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Han mener at staten bør ha som ambisjon å følge statlige retningslinjer for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging når egne virksomheter skal lokaliseres eller flyttes. -  Alt for ofte overlates slike beslutninger til virksomhetene selv, mener Nikolaisen, og legger til: - Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter, også om lokalisering, og vi vil være en drivkraft for mer miljøvennlig lokalisering av statlige virksomheter. Rapporten om statlig lokalisering siste ti år viser at det er rom for forbedringer. Rapporten dreier seg om hvor bygningene plasseres når vertskommunen først er valgt.

Hvor staten lokaliserer sine virksomheter har stor betydning for reiseatferd, trafikkmengder, klimagassutslipp og tilgjengelighet til de statlige virksomhetene. Staten kan styrke sentrum og fortettingsstrategier i byer og tettsteder, eller bidra til fortsatt byspredning. I Norge har det eksistert statlige retningslinjer for samordning av areal- og transportplanlegging siden 1993. I henhold til disse skal virksomhetene som er besøks- og arbeidsplassintensive i de fleste tilfeller lokaliseres i tilknytting til eksisterende og planlagt sentra og kollektivknutepunkter.

TØI finner at i 60 prosent av tilfellene har staten lagt sine virksomheter i sentrum av byene, mens de i 40 prosent av tilfellene er det lagt utenfor de sentrale sentrumsområdene. De finner både gode og dårlige eksempler, uavhengig av kommunestørrelse, sektor, tidsrom og partifarge i kommunene.

Andelene som er lokalisert utenfor  sentrale områder varierer fra null prosent i Ski og Drammen til 100 prosent i Sandnes. Mellom disse ytterpunktene brukes hele skalaen, men TØI finner ingen systematisk sammenheng mellom bystørrelse og grad av lokalisering av virksomheter i og utenfor sentrale områder.

Helsetjenester, samt sosialtjenester, har de høyeste andelene virksomheter og sysselsatte lokalisert utenfor sentrumsområder, mens offentlig forvaltning har høyest andeler sysselsatte lokalisert innenfor sentrale områder er.

Når gjelder  utviklingen over tid finner TØI at andelen virksomheter og sysselsatte lokalisert utenfor sentrale områder er klart høyere i siste del av perioden (2011-2015) enn i første del av perioden (2006-2010).

Fakta

Rapporten fra TØI handler ikke om hvor i Norge statlige arbeidsplasser lokaliseres, men hvor på et allerede valgt sted virksomheten plasseres. 

I undersøkelsen ble 20 kommuner valgt ut for å se hvordan lokaliseringene er gjort i forhold til statlige planretningslinjer. Utvalget omfattet 423 statlige enheter og 36 500 statlige sysselsatte, mens det av rapporten fremgår at totalt sett har 810 statlige enheter og 55 000 statlige sysselsatte flyttet eller etablert seg i 10-års perioden. Dette betyr mye for levende bysentra og klimavennlig byutvikling.

Velkommen til frokostmøte!

Statsbygg holder gratis frokostmøte om denne rapporten torsdag 2. november på vårt hovedkontor i Oslo.

Program

08.00-08.30 Servering av frokost

08.30 Et behov for mer kunnskap ved Morten Dybesland, avdelingsdirektør for strategistaben og Nina Ødegaard, avdelingsdirektør for planseksjonen i Statsbygg. 

- Hvorfor ble prosjektet satt i gang og hvorfor er det viktig med kunnskap om statlige    lokaliseringer?
- Hva kan Statsbygg bidra med i denne sammenheng?

08.45 Hvor har staten lokalisert seg de siste 10 år? ved Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI). 

- Presentasjon av forskningsarbeidet og funnene som fremkommer i rapporten.

09.20 Avslutning

Meld deg på via denne lenken

Adresse: Biskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten).

Kontakt

Last ned rapporten her

Statlig lokalisering - hvor og hvorfor?
Rapport
×