Jurylederens kommentar

Publisert 28.06.2017

I plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal har juryen kåret to vinnere. Juryens rapport vil ikke bli offentliggjort før prosjekteringskontrakt er inngått med en av de to vinnerne. Juryleder Synnøve Lyssand Sandberg har kommet med en uttalelse til avgjørelsen:

Utover denne kommentaren vil ikke juryens leder eller andre medlemmer av juryen uttale seg i sakens anledning.

En samstemt jury har kåret to vinnere. Juryen er meget tilfreds med plan- og designkonkurransen. Alle de 7 forslagene besvarer oppgaven på en tilfredsstillende måte.

Prosjektforslagene viser til dels prinsipielt ulike løsninger på områder der kriteriene gir rom for det. Dette viser seg særlig for kriteriene Arkitektur og kulturminner, Åpenhet og byliv og Organisering og effektivitet.

Juryen har vurdert de grunnleggende konseptuelle grepene for bygningsmassens volumoppbygging, byrommenes karakter og deres rolle i det nye regjeringskvartalet.

Juryen har spesielt studert løsninger for bebyggelse på området mellom Johan Nygaardsvolds plass og Deichmanske bibliotek – felt A. Her har de syv prosjektene til dels svært ulik tilnærming. Begge vinnerforslagene har et A-bygg av en viss størrelse.

Funksjonene i bygg A og A-byggets inngang mener juryen er av vesentlig betydning for Johan Nygaardsvolds plass - som et offentlig byrom - og byens og nasjonens oppfatning av dette som regjeringskvartalets hovedplass.

Vinnerprosjektene definerer ytterligere to markerte byrom: Regjeringsparken og Einar Gerhardsens plass. Parken gir rom for rekreasjon, lek og avslapning. Einar Gerhardsens plass blir kvartalets representative «entré» der også publikum er velkomne.

Kontorbyggene langs Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er i vinnerforslagene godt tilpasset omgivelsene. Byggene bidrar til et variert og tilgjengelig plass- og gaterom. Bygningsvolumene i vinnerprosjektene er nedskalert mot Møllergata og Youngstorget. Grubbegata får i vinnerprosjektene en ny og forbedret rolle i byveven.

Ett av målene for det nye regjeringskvartalet er å tilrettelegge for et effektivt departementsfellesskap og god samhandling mellom departementene. Vinnerforslagene har plassert arealene for samhandlingen på plan 1 og 2. Samhandlingsstrøket er i begge forslagene godt utformet.

Møterom, kantiner og felles arbeidsplasser godt plassert i forhold til den innvendige rundgangen som knytter byggene sammen. Det er gode muligheter for både spontane og planlagte møter på uformelle møteplasser og i møterom.

Vinnerforslagene viser effektive og fleksible arbeidsplasskonsepter på store flater med gode lysforhold. Dette gir mulighet for allsidige arbeidsformer og fleksibel bruk.

Vinnerprosjektene er under det oppgitte bruttoarealet. Vinnerprosjektene kan bygges som passivhus, selv med mye glass i fasadene. Alle forslagene har etter juryens vurdering greid å balansere ønsket om åpenhet og tilgjengelighet med kravene til sikkerhet.

Vinnerutkastene presenterer sine forslag på en overbevisende, gjennomarbeidet måte. Juryen vurderer alle bidragene som verdifulle, og alle har elementer som det vil være interessant å undersøke nærmere i det videre arbeidet.

Juryen har kåret to vinnere og rangert disse. Etter forhandlinger skal det deles ut en førstepris som ikke kan plasseres på en premiehylle. Da starter jobben med videre forming av Norges fremtidige regjeringskvartal.

Kontakt

×