Nytt regjeringskvartal: Klagen tas ikke til følge

Publisert 31.10.2017

Statsbygg har behandlet klagen fra Team G8+ på tildeling av kontrakt til Team Urbis i konkurransen om utforming av det nye regjeringskvartalet.  Konklusjonen er at klagen ikke tas til følge.

En grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise Team Urbis fra konkurransen:

  • Tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket.
  • Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet har ikke gitt Team Urbis særskilte fordeler.
  • All informasjon som er relevant for plan- og designkonkurransen, er gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere.
  • Nordic har som tidligere rådgiver ikke kunnet påvirke konkurransen til fordel for Team Urbis.
  • De to anførte jurymedlemmene er ikke inhabile; forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne fører ikke til inhabilitet.
  • Kravet til juryens uavhengighet og anonym behandling av forslagene er ikke brutt.

Om konkurransen

Statsbygg valgte etter grundig analyse av mulige kontraktstrategier å gjennomføre en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for utforming av regjeringskvartalet. Denne konkurranseformen ble valgt for å sikre bredest mulig tilnærming til oppgaven slik at mulighetsrommet kunne utforskes av mange. Hele 59 selskaper, fordelt på 7 team, deltok i konkurransen.

Statsbygg har vært opptatt av å sikre åpenhet gjennom alle prosesser og en fair og riktig konkurranse. Det har vært førende for konkurranseprosessen at all relevant informasjon fra regulerings- og programmeringsfasen er gjort tilgjengelig for alle konkurransedeltakere. Statsbygg har vært bevisst på at mange av konkurransedeltakerne har hatt ulike rådgiverroller i tidligere faser av prosjektet. Derfor ble konkurransen lagt på et så overordnet nivå at kjennskap til tidligere arbeid ikke ville gi en urimelig konkurransefordel. Statsbygg har i tillegg vektlagt bred involvering og offentliggjøring gjennom presentasjoner og utstillinger ved de forskjellige milepælene. Gjennomgangen som er gjort i forbindelse med klagen bekrefter at også disse prinsippene er godt ivaretatt.

Om juryen

Juryen i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal bestod av ni medlemmer, tre av dem oppnevnt av Statsbygg. Det er standard praksis at juryen har medlemmer oppnevnt både av oppdragsgiver og eksterne. Juryen har jobbet uavhengig og adskilt fra oppdragsgiver etter et eget mandat. Innenfor dette mandatet har juryen utøvd et fritt skjønn. Alle ni jurymedlemmer har bedømt forslagene alene i kraft av sin posisjon som fagperson og jurymedlem. De syv løsningsforslagene er vurdert uavhengig og anonymt, og juryen har enstemmig kåret to vinnere: Adapt (Team Urbis) og Lysning (Team G8+).

Om habilitet

Klager anfører at to jurymedlemmer og en tredje person er inhabile. Dette knytter seg til at disse personene skal ha samarbeidet med de eksterne rådgiverne i planleggingsfasen. Det klare utgangspunktet er at et kollegialt forhold normalt ikke fører til inhabilitet. Det gjelder som utgangspunkt selv om samarbeidet strekker seg over lang tid og er omfattende. Bare hvis samarbeidet er særlig nært og omfattende, kan det bli spørsmål om inhabilitet av den grunn alene. Men i slike tilfeller må det foreligge andre tilknytningsmomenter eller interesser i tillegg til det kollegiale forholdet, før det er aktuelt å konstatere inhabilitet. I praksis er det bare nært vennskap som i seg selv kan føre til inhabilitet. Vanlig godt bekjentskap og samarbeid leder ikke til inhabilitet.

Det er ingen holdepunkter for at de tre personene har hatt annet enn begrenset faglig kontakt. De har ikke vært inhabile.

Om workshopene

Klagers påstand bygger i stor grad på at vesentlige forutsetninger for konkurransen skal ha blitt fastlagt under to workshoper tilbake i 2015. Både workshopenes hensikt som idemyldringsseminar i planprosessen og tematikken som ble behandlet, viser at det ikke kan være tilfelle. Workshopene fungerte utelukkende som innspill til den videre planprosessen. Workshopene hadde ikke myndighet til å fastsette eller bestemme noe. Konkurransen bygger utelukkende på konkurranseprogrammet, med tilhørende dokumenter.

Om anonymitet

Klager hevder at forslaget til Team Urbis hadde kjennetegn som gjorde at juryen måtte gjenkjenne hvem som sto bak forslaget. Dette er Statsbygg ikke enig i. Klager viser som ett eksempel til at skissene til Urbis nærmest var identiske med skisser som fremkom under workshopene i reguleringsoppstarten. Klager spekulerer i at juryen må ha gjenkjent dette i Urbis´ forslag. Skissen som klager omtaler, finnes i planbeskrivelsen som er vist til konkurransegrunnlaget.

     

To bilder som viser historisk kontekst: fra venstre skisse fra workshop og deretter fra planbeskrivelse

Alle deltakere har hatt tilgang til skissen og kunne bruke den. Tre av løsningsforslagene, inkludert klagers, har brukt illustrasjoner som er sammenlignbare med denne skissen.

Det er dermed ingen holdepunkter for at jurymedlemmene har gjenkjent hvem som har stått bak forslaget til Team Urbis.

Om uavhengighet

Klagen ser ut til å bygge på et premiss om at Statsbygg på forhånd har hatt en bestemt interesse av utfallet av konkurransen; at ett bestemt konsept skulle vinne. Dette er det ikke holdepunkter for. Statsbygg har ikke hatt noen bestemt interesse av hvilket utfall konkurransen skulle ha. Det er heller ingenting som viser at jurymedlemmene har hatt bindinger til et bestemt konsept. Jurymedlemmene har vært godt kjent med sin uavhengige rolle og plikt til bedømme forslag etter mandatet og konkurransegrunnlaget.

Om A-feltet

I klagen hevdes det at Team Urbis gjennom Nordics rådgiverrolle som plankonsulent har hatt tilgang på annen informasjon enn de andre konkurransedeltakerne. Dette skal ha gitt Team Urbis en fordel når det gjelder utforming av forslaget. Spesielt trekkes løsningsforslag på A-feltet frem. Både i konkurranseprogrammet, plandokumenter og annen offentlig tilgjengelige informasjon blir det gitt tydelige signaler om at A-blokken skal være en representativ hovedatkomst til det nye regjeringskvartalet, det skal ha en attraksjonsverdi i seg selv og ha betydning i historisk sammenheng med G-blokken og H-blokken. Samtidig ble det bevisst valgt at konkurransen skulle brukes til å belyse ulike ideer knyttet til om det nye regjeringskvartalet skulle utformes med stor homogenitet i det arkitektoniske uttrykket eller om det skulle variere pr bygg og utbyggingsfelt. Flere av forslagene i konkurransen har hatt høy bevissthet om betydningen av felt A. Juryen sier for eksempel i sin rapport om klagers eget løsningsforslag at «Vinnerprosjektet Lysning (G8+) viser også et stort A-bygg, og løsningen har flere gode elementer som bidrar til å gi stedet en tydelig og inviterende karakter.»

  

Adapt, Kiming og Lysning. Trykk her for større versjon

Klager hevder at det ikke fremgår av konkurransegrunnlaget at Statsministerens kontor skal innplasseres i H-blokken. I konkurranseprogrammet står det klart at Statsministerens kontor skal inn i H-blokken. Det er ikke besluttet hvor de andre departementene skal innplasseres, heller ikke Utenriksdepartementet.

Alle relevante opplysninger og føringer fra tidligere arbeider, fremgår av dokumentene i konkurransegrunnlaget. Det avgjørende er at samtlige deltakere i konkurransen har fått innsyn i alle forhold som skulle vektlegges i konkurransen.

Basert på beslutningen om ikke å ta klagen til følge, vil Statsbygg nå forberede kontraktsignering med Team Urbis etter at den forlengede karensperioden utløper 7. november.

Statsbygg har gjennomgått og behandlet klagen grundig etter regelverket for offentlige anskaffelser (FOA) og med ekstern juridisk bistand.

Svarbrevet er sendt til Team G8+.

×