Rom- og funksjonsprogram er vedtatt

Publisert 14.03.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

- I et byggeprosjekt lages det alltid et program for hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye bygget. Vi har sett på se hva som er dagens behov og framfor alt hva som er morgendagens behov. Vi bygger et regjeringskvartal for framtiden, og da må også rom- og funksjonsprogrammet ta høyde for den tiden det vil ta før innflytting vil finne sted, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Statsbygg sendte 1. november over forslaget til rom- og funksjonsprogram, og nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt programmet med to modifikasjoner:

  • Arbeidsplassarealene som er foreslått avsatt i fellesområdene, reduseres med 700 m². Dette arealet blir en reserve som kan benyttes til departementer med særskilt behov.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer tilbake til noen mindre justeringer i arealene for enkelte fellesfunksjoner mellom byggene.

Rom- og funksjonsprogrammet fastsetter at konseptet for nye bygninger og for den rehabiliterte Høyblokken skal være aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Arealrammen settes til 23 m² brutto per ansatt i nye bygg.

Rom- og funksjonsprogrammet legger opp til at antall arbeidsstasjoner skal tilsvare 75 prosent av antall ansatte, dvs. 75 arbeidsplasser per 100 ansatte. Med små møterom, multirom, prosjektrom osv i tillegg, vil det alltid være plass til alle ansatte dersom det er 100 prosent tilstedeværelse.

- Det aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet gir stor grad av fleksibilitet for endring av oppgaver og arbeidsformer for så vel ansatte som avdelinger og departement. Arbeidsformer er i stadig endring, og det skjer en rivende utvikling både i bruk av teknologi, organisering og ikke minst fysisk utforming av arbeidsplasser. Dette rom- og funksjonsprogrammet vil imøtekomme ulike brukerbehov og utvikling over tid, sier prosjektdirektør Jørgensen.

- Det er lagt opp til deling av areal, og dette gir rom for varierte arbeidsplasser med individuell valgfrihet og organisasjonsmessige tilpassinger. Ut ifra både miljøhensyn og kostnader er det viktig med fleksibel og arealeffektiv bruk av kvadratmeterne i regjeringskvartalet, påpeker Jørgensen.

Rom- og funksjonsprogrammet er grundig og vel gjennomarbeidet. Det har vært bred medvirkning fra departementene, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. De to siste årene har det vært gjennomført en rekke aktiviteter for å få kunnskap om hvordan det nye regjeringskvartalet kan tilrettelegges for å sikre departementene gode og funksjonelle arbeidsforhold. Dette har inkludert blant annet kartlegging av dagens og utforsking av framtidige arbeidsmønstre, registrering av tilstedeværelse, og referansebesøk til departementsbygg i Nederland, Belgia og Finland.

×