Slik kan det bli på Adamstuen

Publisert 15.05.2018

Skal det fortsatt være campus? Skal det bli park? Skal det bli flere boliger? Eller alt på en gang? En ny studie viser mange spennende muligheter for en av Oslos sentrale eiendommer. 

Rett over vegen for Ullevål sykehus, og midt i Oslo, ligger Adamstuen. Denne tomten skal nå utvikles som byområde etter at Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flytter ut av byen. Statsbygg har nå gjennomført mulighetsstudier for å undersøke utviklingspotensial for statens eiendommer på Adamstuen.

Mulighetsstudiene gir grunnlag for å vurdere hvilken bruk og utnyttelse som skal legges til grunn for utvikling av området. Hva har byen og byområdene rundt eiendommene behov for? Hvilken bruk egner eiendommene og bygningsmassen seg for? Mulighetsstudiene foreslår ny utvikling for området med utgangspunkt i kommuneplanens føringer for byutvikling i indre by.

Bidragene viser stor bredde

Fire konsulentteam innen byplanlegging, arkitektur og eiendomsutvikling ble engasjert etter en åpen konkurranse. Teamene har arbeidet etter ulike innfallsvinkler: boligområde, campusområde, gjenbrukspotensiale og nytt tyngdepunkt i bydelen. Bidragene fra de fire fagteamene viser stor bredde, og reflekterer at eiendommenes bygningsmasse og ulike kvaliteter kan videreutvikles på mange ulike måter.

En ekstern evalueringsgruppe har vurdert de fire parallelloppdragene, og gitt Statsbygg konkrete råd og anbefalinger om mulig utvikling og gjennomføring for området.

Tett samarbeid med Oslo kommune

Statsbygg har valgt å samarbeide tett med Oslo kommune i mulighetsstudiene for bl.a. å kunne belyse om statens eiendommer kan egne seg for etablering av kommunens behov for infrastruktur som barnehage, grunnskole, videregående skole, idrettsformål (flerbrukshall) mm. Statsbygg vil også ta det første steg i planprosessen ved et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten.

Politisk beslutning

Det er Kommunal – og moderniseringsdepartementet som beslutter videre utvikling og eventuelt salg av eiendommen. Statsbygg har som mål å oversende et beslutningsgrunnlag med anbefalinger til departementet i løpet av høsten 2018.

Forslagene fra de fire konsulentteamene og evalueringsrapporten er i sin helhet tilgjengelig på prosjektetsiden (se under).

Fakta:

Statsbygg arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen (som er en del av NMBU) og Veterinærinstituttet til Campus Ås i 2020 og frigjør dermed statens eiendommer for annen bruk. 

Eiendommene utgjør til sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 kvm BTA.

Kontakt

×