Statsbygg-eiendommer fredet

Publisert 21.09.2018

Riksantikvaren fredet i dag seks eiendommer i Trondheim, Tana, Arendal, Skien og Sørum. 

Av eiendommene som ble fredet forvaltes fem av Statsbygg, mens én nylig ble overtatt av Sørum kommune. Eiendommene er:

  • Polmak tollstasjon, Tana kommune
  • Flødevigen, Arendal kommune
  • Munkholmen, Trondheim kommune
  • Det gamle sykehusområdet, Kongensgt. 93, Trondheim kommune
  • Frogner Hovedgård, Skien kommune
  • Blaker skanse, Sørum kommune (eies i dag av Sørum kommune)

Gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer utarbeider alle statlige sektorer såkalte landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for eventuelle fredninger.

Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren. Med dagens fredning er landsverneplanen for Statsbyggs eiendommer ferdigstilt.

Fredningene ble markert på Blaker skanse i Sørum. Blant deltakerne var avdelingsdirektør Line Woxen i Statsbygg, riksantikvar Jørn Holme og ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum.

Om eiendommene:

Polmak tollstasjon, Tana kommune

Polmak tollstasjon fra 1954 er en embetsbolig, som ble oppført av staten som en del av gjenreisingen etter andre verdenskrig. Bygget var først lensmannsbolig med kontordel, men ble i 1970 gjort om til tollstasjon med tollmesterbolig.

Polmak tollstasjon er tidstypisk og et godt eksempel på 1950-tallsarkitektur, og er fortsatt i drift. Fredningen omfatter tollstasjonen med eksteriør.

Flødevigen, Arendal kommune

Forskningsstasjonen ved Flødevigen fra 1884-1890 er en av Europas eldste institusjoner innen eksperimentell og feltbasert forskning på marint liv og miljø. Den var et pioneranlegg i 1880-åra, da det i en nedgangsperiode for torskefisket ble etablert som utklekkingsanstalt for torskelarver.

Utklekking av torskelarver og utsetting av fisk var en viktig aktivitet her fra 1885 til 1970-tallet, og anlegget for denne delen av havforskningen er bevart. Det gamle akvariebygget er et av de første i sitt slag i Norge.

Fredningen omfatter akvariebygget med eksteriør og deler av interiør, samt nedre basseng og torskebasseng med eksteriør. Havforskningsinstituttet har fortsatt drift på Flødevigen.

Munkholmen, Trondheim kommune

Munkholmen er kjent fra Snorre som et rettersted. Senere ble et av de første klosteranleggene i Norge anlagt her, og dette gav navnet til stedet.

Munkholmen var i bruk som forsvarsanlegg fra rundt 1660 og frem til 1967. Bygninger og elementer fra hele perioden er bevart, inkludert gjenværende anlegg oppført av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig, da Munkholmen ble brukt som en del av forsvaret av ubåtbunkeren Dora.

Utomhusområdene på Munkholmen er allerede fredet, og nå blir også bygningene fredet. Fredningen omfatter Falkenskjoldsmessen, Kanonstilling 1, Kasematt nord ved redskapsskur, Kasematt sør ved hovedinngang, Kasematt vest ved K2, Kommandantboligen, Ringmur, Sentralsiktet, Sprøytehus, Tårnbygningen, Vaktmesterboligen og Ytre festningsmur med eksteriør og interiør og Lavetthuset med eksteriør og deler av interiør.

Munkholmen er et av de mest populære utfartsstedene i området.

Det gamle sykehusområdet, Kongensgt. 93, Trondheim kommune

Det gamle sykehusområdet – Kongensgt 93 – er en sentral del av kulturmiljøet og institusjonsbyggene på Kalvskinnet i Trondheim, og har vært viktig for fremveksten av et norsk offentlig helsevesen.

Anlegget har en lang sammenhengende sykehushistorie som spenner seg fra 1805-1969. Fredningen av Kongensgt. 93 omfatter Det borgerlige sykehus fra 1805, Det militære sykehus fra 1829 og vaskeribygningen fra 1847 med eksteriør og interiør.

Frogner Hovedgård, Skien kommune

Hovedhuset på Frogner Hovedgård i Skien ble fredet allerede i 1923, nå fredes også hagehuset og hagen.

Hagehuset er fra tiden da Frogner ble bygget ut som landsted i første halvdel av 1800-tallet, og har stor kulturhistorisk verdi. Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt bevart.

Blaker skanse, Sørum kommune

Blaker skanse ble etablert som et militært anlegg på slutten av 1600-tallet, og spilte en viktig rolle i krigene mot svenskene. Blaker skanse er et forsvarshistorisk viktig anlegg, med stjerneformet skanse og godt bevarte bygninger. Fredningen omfatter artilleri og magasinbygning (1740-1750), kommandantboligen (gjenoppført 1976-1977), krutthuset (1740-1759) og utomhusområde.

Blaker skanse var tidligere eid av Statsbygg, men ble nylig overtatt av Sørum kommune, som ønsker å bruke den til kulturformål. 

×