Nå kan norske el-biler levere strøm

Publisert 29.10.2019

Som de første i Norge har Statsbygg demonstrert at det kan overføres strøm fra en el-bil til strømnettet. I framtiden kan bilene spille en viktig rolle i el-forsyningen her i landet. 

- Det å utnytte el-bilens batterier som en del av strømforsyningen kan ha store fordeler, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

- Vår første uttesting av dette var vellykket. Det gir spennende perspektiver for klima og framtiden, legger han til. Det er allerede nesten 350 000 el-biler og ladbare hybridbiler i Norge. Til sammen kan de utgjøre landets største batteri.

Se Dagsrevyens innslag om saken her.

Med det utstyret som nå er demonstrert, kan batteriene i el-biler på sikt brukes aktivt i strømnettet. Effektkapasiteten i el-bilen kan for eksempel brukes for å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans. Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Bruk av batterier kan også være et alternativ eller supplement til nettinvesteringer.

Testet på Evenstad

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og teste innovativ miljøteknologi.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en to-veis lader og forsynte el-anlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av el-anlegget ved høgskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd. I de 10-15 minuttene nettet var frakoblet, sørget el-bilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som data-anlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg (CHP) og flisfyr.

4,5 kW fra el-bilen ble brukt til å forsyne de tekniske anleggene med strøm, mens de resterende 5 kW ble matet inn i den sentrale batteribanken ved høgskolen. Batterilageret på Evenstad kan heretter også utnytte batterikapasiteten i el-biler som står tilknyttet med en unik to-veis lader, altså en ladeboks som kan sende strøm begge veier. Innenfor visse begrensninger, som bestemmes av brukeren og produsenten av bilen, vil bilbatteriet kunne fungere på samme måte som et stasjonært batteri, mens bilen står tilkoplet denne to-veis laderen.

Private og offentlige partnere

Utviklingen av batterisystemet og to-veis ladere for el-bil er en del av et pågående forskings- og utviklingsprosjekt på Evenstad i regi av Statsbygg i samarbeid med både private og offentlige partnere. Med i prosjektet er Multiconsult AS som tekniske rådgiver for planlegging og installering av batterisystem. Nissan Europe har utviklet to-veis laderen, og er produsent av el-bilene som benyttes i prosjektet. Meshcrafts AS har levert SmartCharge-systemet som administrere ladetilgang og energistyringen av el-bilen og integrert dette mot bygget. Solcellespesialisten AS har leverert batterisystemet i mikronettet på Campus Evenstad. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra ENOVA.

Statsbygg tar i bruk ny miljøteknologi og utfordrer leverandører og byggenæring for å skape fremtidsrettede energiløsninger, som en del av det grønne skiftet. På Evenstad finnes allerede et av Norges fremste nullutslippsbygg oppført i massivtre. Huset forsynes med egenprodusert strøm og varme basert på lokalprodusert flis. Videre finnes både solceller, fjernvarme, solvarmeanlegg og termisk varmelager. Et innovativt batterisystem gjør det mulig for høgskolen å fungere uavbrutt selv når forsyningen fra strømnettet svikter, noe som skjer ganske ofte i Østerdalen.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN. Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder.

Se film om Evenstad her.

Anders Fylling
Direktør faglig ressurssenter
Mob. 93207932
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×