Rekordår i Statsbygg

Publisert 18.03.2019

Statsbyggs investerte for 6,8 milliarder kroner i 2018, en økning på 20 prosent fra fjoråret. Samtidig var også resultatet og driftsinntektene høyere enn året før. 

Statsbyggs årsrapport for 2018 viser et resultat på 1 559 millioner kroner, noe som er syv prosent høyere enn i 2017. Driftsinntektene var 7,9 milliarder kroner som er syv prosent høyere enn i 2017.

I 2018 fikk Statsbygg 21 oppdrag om rådgivning for leie i markedet, og det ble inngått 13 nye leieavtaler med Statsbyggs bistand. Samlet ga nye kontrakter en kostnadsbesparelse på 291 millioner kroner beregnet som nåverdi av leiekostnader for 10 år, hvilket tilsvarer en kostnadseffektivisering på 28 prosent. Leieavtalene medførte en arealeffektivisering på 38 prosent.

Statsbygg forvaltet i 2018 hele 2,9 millioner kvadratmeter fordelt på 2286 eiendommer. 12 byggeprosjekter ble avsluttet i 2018. 20 nye prosjekter hadde oppstart i 2018. Statsbygg solgte eiendom for 215 millioner kroner og kjøpte eiendom for 244 millioner i fjor.

Prioriteringer i 2018

- Statsbygg prioriterte en ekstraordinær vedlikeholdsinnsats i 2018, og økte vedlikeholdet med om lag 20 prosent, forteller administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

- Vedlikeholdet utgjorde rekordhøye 360 kroner pr. kvadratmeter i fjor. Pengene hentes fra husleieinntektene, som var på 4,85 milliarder. Husleieordningen i staten er en betingelse for et verdibevarende vedlikehold. Statsbyggs portefølje har god standard, og Statsbygg vil vektlegge en fornuftig forvaltning av statens og skattebetalernes formue også i årene som kommer, understreker Nikolaisen.

For å effektivisere virksomheten har Statsbygg identifisert flere gevinstområder. Det er identifisert gevinster for 215 millioner kroner, der ca. 75 prosent er realisert. Som resultat av et effektiviseringsprogram i egen regi vil antall ansatte reduseres med 10 prosent innen 2021. Samtidig med en markert økning i aktivitetsnivå.

Statsbygg la i 2018 vekt på å utvikle, etterspørre, bestille og bruke ny teknologi og innovative løsninger. Spesielt retter Statsbygg oppmerksomheten mot digitalisering av byggeprosessene og automatisering i driften. 2018 ble innledet med overlevering av Statsbyggs første papirløse byggeprosjekt ved høgskolen i Remmen, og ble avsluttet med overlevering av det første heldigitale byggeprosjekt ved veitrafikkstasjonen på Gol. Satsingen videreføres i 2019.

Kontakt

×