Kontorlokaler og koronapandemien

Publisert 19.06.2020

Er åpne kontorløsninger forenlig med smitteregimet som nå er innført? Det vil Statsbygg undersøke.

Pandemiens utvikling har vist at ingen kontorkonsepter garanterer mot smitte. Så langt viser erfaringene at kollektivtrafikk og arealer som møterom, fellesarealer, heiser, kantiner og toaletter er kritiske faktorer i forhold til smittespredning, sammen med tettheten i lokalene.

De viktigste smittetiltakene er uansett god hånd- og hostehygiene og sosial avstand. Og medarbeidere som ikke er friske eller føler seg litt syke, skal holde seg hjemme eller jobbe hjemmefra når de er friske nok til det.

I godt utformede og fleksible åpne kontorløsninger er det plass til å holde en til to meters avstand. Arealnormen på 23 kvm gir rom for dette. For virksomheter med høyere tetthet i sine lokaler, kan det være nødvendig med en vurdering av løsninger og bruksmønstre. Mange vil oppleve at de trenger flere større møterom. Virksomhetens egen oppfølging av smittevernreglene er uansett viktig for å unngå smitte.

Dersom erfaringene fra pandemien nå åpner opp for at virksomheten gjennomfører fleksible arbeidstider og mer hjemmekontor, vil det kunne føre til færre folk på kontorene til daglig. Likevel vil kontoret ha en svært viktig roller som felles møtested, sosial arena, treffpunkt for samarbeid og informasjonsutveksling.

Om smittevern på sikt vil føre til behov for større eller mindre kontorarealer for den enkelte virksomhet, kan vi ikke svare på nå, men det er en faktor som må vurderes i planleggingen av fremtidige kontorløsninger.

Vi trenger kunnskap

Et bredt erfaringsgrunnlag finnes i Norge og resten av verden. Denne erfaringen vil Statsbygg trekke kunnskap fra som vi kan bruke når vi skal gi råd om hva som er gode kontorbygg i dag og i fremtiden. Vi vil hente kunnskap fra blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet.

Statsbygg samarbeider også med europeiske søsterorganisasjoner om dette temaet. Her deler vi tanker og erfaringer om hvordan pandemien kan påvirke etterspørselen etter og utformingen av offentlige lokaler med våre kolleger.

Sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt skal Statsbygg vurdere luftkvalitet og smitterisiko i ulike kontorutforminger, og kartlegge og redegjøre for forskning på forholdet mellom arbeidsplasser og sykefravær.

Utredingen av regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet er planlagt med aktivitetsbaserte arbeidsplasser der arbeidstakeren kan velge mellom åpne og lukkede arbeidsplasser, teamkontor og grupperom. Ideen er at medarbeiderne skal ha et variert tilbud av arbeidsplasser tilpasset den oppgaven de til enhver tid skal løse alene eller sammen med andre. Dette har vært den toneangivende tilnærmingen til utvikling av moderne arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor de senere årene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å dokumentere tiltak som kan gjøres i nytt regjeringskvartal for å forhindre spredning av virus. Vi er også bedt om gjøre beregninger som viser hvor stor del av de ansatte i nytt regjeringskvartal som vil kunne være tilstede i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

Statsbygg vil:
1. Vurdere tiltak for å redusere smittespredning
Vi vil sammenstille de ulike tiltakene som er planlagt i dag, innhente informasjon om nye tiltak, vurdere disse og fremme eventuelle forslag til endringer

2. Sammenstille fakta forskning rundt sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser
Vi vil innhente data om forholdet mellom sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, analysere data og oppsummere funnene knyttet til sammenhengen mellom sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser.


For regjeringskvartalet vil vi bruke kunnskapen til å beregne hvor stor andel av de ansatte som kan være på jobb samtidig når dagens anbefalinger om smittevern legges til grunn. Funn og strategier vil være relevante også for andre virksomheter i staten.

Det er viktig å bygge kunnskap om arbeidsplassutforming og helse. Utformingen av kontorløsninger skal fortsatt sørge for at virksomhetene får de beste løsningene for medarbeiderne og de oppgavene som skal løses. Samtidig skal ny kunnskap om smitterisiko og erfaringen med pandemien vektlegges slik at løsningen i større grad er fleksible for å kunne håndtere nye smittesituasjoner.

Kontorløsninger er verktøyet for at virksomheten kan levere optimalt og for at folk kan holde seg friske.

Statsbygg tilbyr statlige virksomheter rådgivning ved tilbakevending til eksisterende lokaler. Vi kan gi raske vurderinger av fysiske løsninger og råd om enkle grep for å tilfredsstille krav.

 

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×