Seks varslingssaker i Statsbygg

Publisert 12.03.2020

Statsbygg mottok seks varsler i 2019. Fem av sakene omhandlet kritikkverdige forhold som krevde gransking fra Statsbyggs side.

Varslene gjaldt særlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår både hos bemanningsselskaper og entreprenører, også kombinert med mobbing og trakassering. I en sak ble det avslørt omfattende og systematiske brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører.

Vil ha flere varsler

Ingen saker avslørte sosial dumping på Statsbyggs byggeplasser. Statsbygg oppfordrer likevel både interne og eksterne aktører til å varsle om kritikkverdige forhold. Byggebransjen selv har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det skjer for mange brudd på regelverket og at kriminaliteten brer om seg.

- Generelt mener jeg at vi har for få varsler sette i forhold til størrelsen på vår virksomhet, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Tar vare på varslere

Statsbygg oppfordrer både egne ansatte og innleid personell om å varsle om kritikkverdige forhold. Varslere kan bidra til at vi unngår ulykker på byggeplassen, sosial dumping, kriminelle handlinger eller andre uønskede hendelser.

- Varslerne skal vite at vi er forberedt på å ta hånd om dem og beskytte deres interesser, sier Harald Nikolaisen. Varslene behandles av Statsbyggs varslingskomité, som består både av egne ansatte og en ekstern representant.

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

En av sakene i fjor ble håndtert i samarbeid med Senteret mot arbeidslivskriminalitet i Oslo & Akershus (A-krimsenteret) og Arbeidstilsynet. Varsleren fikk løpende veiledning fra A-krimsenteret og Arbeidstilsynet. Statsbygg er svært fornøyd med dette samarbeidet og ønsker å fortsette samarbeidet i kommende saker.

Statsbygg har utarbeidet en egen varslingsplakat som henger på Statsbyggs hovedkontor, eiendommer og prosjektkontorer. Plakaten foreligger på norsk, engelsk, polsk og russisk. En elektronisk varslingskanal er gjort tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk.

Kontakt:

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×