Konkurranser

Statsbygg er underlagt lov om offentlig anskaffelser ved sine innkjøp. Det stilles blant annet krav om konkurranse og kvalifikasjoner.

Alle konkurranser skal gjennomføres i tråd med prinsipper om likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

Konkurranseformer

Statsbygg tilpasser konkurranseformen til den aktuelle anskaffelsen og benytter alle konkurranseformer regelverket åpner for. Der markedssituasjonen gjør det hensiktsmessig, benytter vi også rammeavtaler og samkjøpsavtaler. 

Regelverket gir anvisning for følgende anskaffelsesprosedyrer:

  • Åpen anbudskonkurranse
  • Begrenset anbudskonkurranse
  • Konkurranse med forhandling - begrenset konkurranse
  • Åpen tilbudskonkurranse
  • Begrenset tilbudskonkurranse
  • Anskaffelse uten kunngjøring

I tillegg finnes særlige prosedyrer som plan- og designkonkurranse, konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap.

Utlyste konkurranser

Alle anskaffelser over 1.300.000 kroner eks.mva annonseres på Doffin. Kunngjøringer over EØS-terskelverdiene legges også inn i den europeiske kunngjøringsdatatbasen TED, Tenders Electronic Daily

×