For entreprenører

For entreprenører fremheves utdrag fra følgende kontraktbestemmelser:

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

 • Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
 • Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.
 • Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen.

HMS-kort fra dag 1

 • Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen. Enkelte grupper er unntatt kravene, se Arbeidstilsynets nettsider.

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

 • Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktkjeden og eventuell betaling av skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar.

Faglærte håndverkere

 • Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.

Lønns- og arbeidsvilkår - sosial dumping

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

 • Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
 • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Pliktig medlemskap i StartBANK

 • Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis i StartBANK. Det samme gjelder for eventuelle underentreprenører. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

Bruk av underentreprenør

 • Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg.
 • Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn.

Lærlingklausul

 • I kontrakter hvor lærlingklausulen gjøres gjeldende, skal arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger utgjøre minimum 5 % av arbeidstimene knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.
 • Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingkravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land.

 

Vær oppmerksom på...

Det presiseres at kravene nevnt over er generelle og kun utdrag.

Det er viktig å sette seg inn i kravene som gjelder i den enkelte konkurranse, da disse kan avvike fra de generelle kravene.

Kontakt

Tanja Halonen Dugstad
Underdirektør
Mob. 92021547
Send e-post
×