Strategiske mål 2016-2020

Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. I tillegg skal vi gi staten råd om lokalbruk. Våre strategiske mål hjelper oss til å gjennomføre vårt oppdrag.

Vi gir kunden gode og fleksible lokaler

 • Statsbygg skal forstå kundens lokalbehov og gjøre dem om til gode løsninger tilgjengelig for alle. Vi skal være tydelige og vise alternativer på et tidlig tidspunkt. 
 • Lokalene skal sette kunden i stand til å utføre sine oppgaver på best mulig måte. Vi skal skape størst mulig verdi for kunden til lavest mulig kostnad. 
 • Våre byggeprosjekter skal gjennomføres til avtalt kost, tid og kvalitet. 
 • Verdibevarende vedlikehold, langsiktig forvaltning og utvikling skal prege våre eiendommer. Statsbyggs råd skal bidra til gode leieavtaler i det private markedet. 
 • Våre medarbeidere skal ha ledende fagkompetanse på bygg og eiendom. 
 • Våre støttefunksjoner skal levere tjenester på et høyt faglig nivå, og sikre effektive kjerneleveranser.

Vi bidrar til effektiv arealbruk i staten

 • Statsbygg skal gi gode innspill som sikrer at staten etterspør de beste løsningene. Vi skal bidra til å effektivisere statens arealbruk. 
 • Statsbygg skal gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk og bidra til effektiv ressursbruk. 
 • Statsbygg skal bidra til at staten er et forbilde innen arealeffektivitet og nye arbeidsformer. 
 • Våre medarbeidere skal ha høy kompetanse, være nysgjerrige og ha evne til læring og utvikling.

Vi tar klimaansvar

 • Statsbygg skal jobbe for en klimanøytral eiendomsportefølje, levere nullutslippsbygg og bidra til redusert klimafotavtrykk for staten. Statsbyggs interne virksomhet skal være et godt eksempel. 
 • Kompetansen hos våre medarbeidere skal gi gode klimaløsninger for bygge- og eiendomsbransjen.

Vi former morgendagens bygge- og eiendomsnæring

 • Statsbygg skal utvikle bygge- og eiendomsnæringen. Vi skal være en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som går foran med forenkling og digitalisering. 
 • Statsbygg skal jobbe for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), mot svart arbeid og mot sosial dumping. 
 • Vår kompetanse på verdibevarende vedlikehold skal påvirke næringens standard og praksis. 
 • Våre medarbeidere skal følge beste praksis og sikre god kvalitet og effektivitet.
×