Om organisasjonen

Publisert 09.03.2017

Statsbygg er ei statleg forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgåve å settje i verk regjeringas byggje- og eigedomspolitikk. Vi har hovedkontor i Oslo.

Statsbygg har 883 tilsette, og omlag halvparten av disse jobber innen eigedomsdrift og forvaltning. 

Administrerande direktør

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Byggherreavdelinga

Byggherredirektør Marius Tunstad 
Byggherreavdelinga har det gjennomgåande ansvaret for byggjeprosjekta i Statsbygg, og består av seksjonar retta mot dei ulike fagdepartementa, og ein prosjektadministrasjon.
Kontakt byggherreavdelinga.

Avdeling for eigedomsutvikling og -forvaltning

Direktør Gro Bratsberg
Eigedomsavdelinga utviklar og forvaltar eigedommane Statsbygg har i inn- og utland, totalt 2,9 millionar kvadratmeter. Avdelinga er organisert etter kundesegment og er delt i fem sektorar inkludert utanlandsseksjonen, samt ein stab og ein seksjon for eigedomsfaglig rådgjeving. 
Kontakt avdelinga for eigedomsutvikling og -forvaltning
Kontakt utanlandsseksjonen

Drift- og vedlikehaldsavdelinga

Direktør Torbjørn Nævdal
Avdelinga driftar og held ved like alle eigedomane i Statsbygg. Avdelinga er delt inn i seks geografisk diftsområdar frå nord til sør, samt ein stab, seksjon for mindre prosjekter og seksjon for rådgjeving innan drift og vedlikehald. Kvart driftsområde er delt opp i fire til fem driftsteam.
Kontakt Drifts- og vedlikeholdsavdelinga

Rådgiving og tidlegfase

Direktør Hege Maria Eriksson
Avdelinga bistår og gir råd til statlege verksemder i spørsmål om leige og bruk av lokale, lokalisering og arealplanlegging.
Kontakt Rådgiving og tidlegfase

Fagleg ressurssenter

Direktør Anders Fylling
Statsbyggs avdeling for rådgiving innanfor arkitektur, bygg, VVS, elektro, bygningsøkonomi, jus og kulturminne.

Økonomi- og verksemdsstyring

Direktør Elin Karfjell 
Avdelinga har eit overordna ansvar for strategi, verksemd- og økonomistyring, rekneskap og lønn, anskaffinger, dokumentasjonsforvaltning og felles driftsfunksjonar.

Digitalisering og utvikling

Direktør Anett Andreassen
Avdelinga har eit overordna ansvar for digitalisering og IKT

Kommunikasjonsstaben

Direktør Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsstaben har overordna ansvar for kommunikasjonsverksemda i Statsbygg, både strategisk og operativt.
Kontakt kommunikasjonsstaben

HR-staben

HR-sjef Jan Ombudstvedt
HR har overordna ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutvikling, HMS, medarbeiderundersøkingar, ansattes medbestemming, personvern og varsling. 

Kontakt HR

Internrevisjon

Internrevisor Richard Nylèn
Staben er ansvarleg for internrevisjon og Statsbyggs systemer for tryggleik i prosjektar, eigedomsforvaltning og eigen verksemd.  

Statsbyggs historie

Statsbygg kan føre verksemda tilbake til 1816 med utnemninga av ein Bygningskyndig Konsulent for de offentlige BygningerMeir om historia.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

Last ned

Dette er Statsbygg
Brosjyre
×