Varsling om kritikkverdige forhold

Publisert 10.11.2017

Statsbygg oppfordrer både interne og eksterne aktører til å varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen eller på prosjektene våre. Eksempler på varslingssaker kan være brudd på lover eller forskrifter, straffbare forhold, mobbing og trakassering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse. Varsleren kan velge å være anonym.

I Statsbygg skal ansatte og samarbeidspartnere følge lover og regler og opptre på en etisk forsvarlig måte. Ved å varsle oss kan du gi oss mulighet til å rette opp i forhold som bryter med lover, regler eller etiske retningslinjer. Det er viktig for oss at det skal skal være enkelt og trygt å varsle.

Hva er varsling?

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold.  

Statsbygg oppfordrer til å varsle om mulige kritikkverdige forhold, som for eksempel:

• Brudd på lover eller forskrifter 
• Straffbare forhold som korrupsjon, underslag, sosial dumping og andre former for økonomisk kriminalitet
• Mobbing og trakassering
• Svikt i sikkerhetsrutiner
• Fare for liv og helse

Hvem kan varsle?

Statsbyggs ansatte og konsulenter som er innleid til Statsbygg har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Disse har et særlig vern i varslingssaker. Statsbyggs varslingskanal er også åpen for varsling fra folk utenfor vår organisasjon (kunder, leverandører og andre).

Hvordan varsle?

Varsling skal skje på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at det er saklig grunnlag for kritikk, varselet leveres i god tro, og det er faktabasert.

Du kan varsle gjennom å fylle ut et webskjema som blir sendt til vår krypterte varslingskanal.

Etter å ha levert varselet vil du få et referansenummer og en PIN-kode, som du må ta vare på for å kunne motta tilbakemelding fra oss. 

Hva skjer med mitt varsel?

Etter å ha sendt inn varsel via vår krypterte kanal blir varselet først håndtert av en egen varslingskomité internt i Statsbygg. Disse vil foreta en konkret vurdering av hvem som eventuelt skal involveres i den videre behandlingen av saken.

I den videre prosessen kan det gjøres undersøkelser for å få mer informasjon om de aktuelle forholdene. Alle involverte parter kan bli kalt inn til samtale hver for seg i denne fasen. Dersom det er behov for ytterligere undersøkelser kan eksterne aktører (for eksempel juridisk kompetanse, arbeidstilsynet eller politiet) involveres. Den videre saksgangen vil variere fra sak til sak. Saken vil arkiveres og journalføres, og behandles i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

Den elektroniske varslingskanalen administreres av den eksterne aktøren BDO AS.

Kan jeg være anonym?

Vi oppfordrer til å varsle med fullt navn, men det er også mulig å varsle anonymt. Både varslerens identitet og all informasjon knyttet til et varsel behandles som fortrolig informasjon. 

Dersom det opprinnelige varselet ikke gir tilstrekkelige opplysninger, kan anonymitet føre til komplisert saksbehandling, lang saksbehandlingstid og at varselet ikke lar seg undersøke. Følgen kan bli at alvorlig kritikkverdige forhold ikke rettes opp. Det er viktig å påpeke at det ikke kan garanteres anonymitet for varslere og andre ved en eventuell etterfølgende rettslig prosess.

Når får jeg svar på mitt varsel?

Ved innsendt varsel vil du motta kvittering på at denne er mottatt. Behandlingstid vil variere fra sak til sak. Logg inn med PIN-kode og referansenummer for å følge status og for å gi eventuelt ytterligere opplysninger. Når saken er avsluttet vil du få en kort orientering om utfallet.

Hva skjer med den/de det blir varslet om?

Den som varselet omhandler har krav på å bli ivaretatt. Normalt betyr det at vedkommende gjøres kjent med anklagene og de opplysninger som er gitt om forholdet.

Den det blir varslet om får da anledning til å gi sin versjon av saken, og får beskjed om utfallet når saken er ferdigbehandlet. Dersom konklusjonen er at det ikke har skjedd noe kritikkverdig, er det viktig at alle involverte blir informert om at saken er avsluttet.

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avgrensing

Varslingskanalen skal benyttes til kritikkverdige forhold. Den skal ikke benyttes til klager. Forhold som ikke omfattes av begrepet kritikkverdige forhold kan være:

For ansatte:

Kritikk av forhold som en arbeidstaker er uenig i kun fra sin personlige eller politiske overbevisning, interne personalkonflikter, uenighet om bemanningssituasjon eller for eksempel misnøye knyttet til egen lønn eller arbeidsoppgaver. Dette skal tas med nærmeste leder, HR, tillitsvalgt eller lignende.

For andre:

Klager knyttet til saksbehandling, støy fra byggeplass, utseende på bygg, vedlikehold av bygg, eller lignende. Dette må du ta opp direkte med Statsbygg, via ikke-krypterte kanaler.

Ethics & Compliance Helpline

Statsbygg wishes to encourage employees, consultants and business associates to share information about possible illegal or unethical behaviour within our organisation or in connection to our projects.

Examples of such behaviour can be breaches of laws, criminal offences, breaches of security guidelines, and health and safety violations.

Statsbygg will handle all enquiries discreetly. The sender can also choose to make the inquiry anonymously.

Send inquiry via an encrypted network

Pobierz instrukcję zgłoszeń nieprawidłowości/Скачать и прочитать инструкцию по уведомлению

Kontakt

Jan Ombudstvedt
HR-sjef
Mob. 93017734
Send e-post

Last ned varslingsplakat

Varslingsplakat
×