Radonprosjektet i Statsbygg

I perioden 2014 til 2019 skal Statsbygg gjennomføre kartlegging av radon i sin eiendomsportefølje. Bakgrunnen er endringer i kravene til grenseverdier for radon i strålevernsforskriften. Disse kravene er ikke gjeldende for arbeidsplasser eller arbeidslokaler, men Statsbygg velger å følge disse grenseverdiene også på arbeidsplasser med opphold ut over fire timer daglig.

Spørsmål og svar om radon.

 • Hva er radon?
  Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
 • Hva er helserisikoen?
  Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Risikoen ved radoneksponering er rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men det er også risiko for ikke-røykere.
  Helserisikoen forbundet med radon er basert på langvarig opphold i høye konsentrasjoner av radon gjennom hele livsløpet. Det er med andre ord ikke farlig å oppholde seg i områder / rom med høy radonkonsentrasjon med mindre man tilbringer større deler av dagen, over mange år, i områder / rom med høy radonkonsentrasjon.
 • Hva er kildene til radon?
  Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt. Alunskifer og granitt er spesielt utsatt for radon.
 • Hvorfor skal radon måles i oppholdsrom?
  Siden risikoen forbundet med radon også avhenger av oppholdstid, er det i oppholdsrom det bør måles radon. Fast kontorplass / arbeidsstasjon, soverom og stue er klare eksempler. Målinger gjort i for eksempel boder, lagerrom, kott eller tekniske rom er ikke relevant for sammenligning med grensene som er satt for radon i inneluft.
 • Hvorfor skal radon måles på vinteren?
  Det er normalt mindre utlufting på vinteren, og temperaturforskjellen inne og ute er større, noe som medfører at mer radon vil trekke inn i bygg grunnet undertrykket som oppstår i de laveste etasjene i bygget (varm luft stiger oppover etasjene).
 • Hvorfor tar en radonmåling minst to måneder?
  Radonkonsentrasjonen i et bygg varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å jevne ut denne naturlige variasjonen må du måle over en lang periode, minst to måneder. Måleperioden kan gjerne være lengre. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din.
 • Hvordan måler man radon?
  Den vanligste og sikreste måten å kartlegge radon er ved å bruke sporfilm som legges i oppholdsrom, det er også denne metoden som skal benyttes i Statsbygg. For utvidet kartlegging av de byggene som er over grenseverdiene har Statsbygg gått til innkjøp av digitale måleinstrumenter som kan måle bl.a. døgnvariasjoner og flyttes rundt i bygget.

Eksempler på tiltak dersom radonkonsentrasjonen er høy

 • Tette sprekker rundt rør- og kabelføringer
 • Justere ventilasjonen slik at den f.eks.starter tidligere på morgenen og skifter ut luft før folk kommer på jobb
 • Etablere radonbrønn / radonsug i grunn
 • Legge radonmembran

Ta kontakt

Til våre leietakere og brukere: Hvis du har spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføring av radonmålingene, ta kontakt med din lokale driftstekniker.

Spørsmål om prosjektet:

×