Verdibevarende vedlikehold

På vegne av staten, eier og forvalter Statsbygg rundt 600 bygninger og 2,9 millioner kvedratmeter i inn og utland. Disse omfatter blant annet kongelige eiendommer, regjeringsbygg, offentlige administrasjonsbygg, kulturbygg, universiteter, barnevernsinstitusjoner, rettsbygninger, fengsler, høgskoler og ambassader. 

Statsbygg tar vare på statens eiendommer gjennom kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold. På den måten sikrer vi de store verdiene som ligger i bygningsmassen. Vi sørger også for at nasjonale kulturhistoriske verdier blir ivaretatt på en god måte. Målet er å ivareta eiendommene til statens og leietakernes beste. Det finansielle fundamentet for vårt vedlikehold er husleieordningen som sikrer at nødvendige midler blir avsatt til formålet. 

Strategi for vedlikehold

Statsbygg har utviklet en egen strategi for verdibevarende vedlikehold. Strategiens mål er å sikre en god teknisk og miljømessig standard til enhver tid. Videre legges vekt på utvikling av eiendommene i nært samarbeid med våre kunder. Det operative ansvaret er lagt til våre fem regionkontor.

Eiendomsforvalterne, sammen med driftspersonalet på den enkelte eiendommen, er de sentrale aktørene i vedlikeholdsarbeidet. Vi har også systemer for å planlegge vedlikeholdstiltak og systematisk følge opp pågående vedlikeholdsoppgaver.

Statsbygg har brukt store ressurser på å oppnå kostnadseffektiv og energiøkonomisk drift av eiendomsmassen. Det er opprettet energinettverk i alle regioner, og årlig blir det gjennomført enøk-kurs. Fysiske enøk-tiltak gjennomføres fortløpende.

Universell utforming

Statsbygg har som overordnet målsetting at alle nybygg, eksisterende bygninger og uteområder skal være universelt utformet. Vi kartlegger derfor eksisterende bygg og anlegg og gjennomfører tiltak slik at byggene i størst mulig grad er tilgjengelig for alle.

×