Skriv ut med undersider

Statsbyggs eiendomsforvaltning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD har det overordnede ansvaret for statens eiendommer. Statsbygg, som er underlagt KMD, tar hånd om forvaltning, drift og vedlikehold av byggene.  

Hovedmålet med eiendomsforvaltningen er å ta vare på statens eiendommer gjennom kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold. Eiendomsforvaltningen skal også sikre ivaretakelsen av nasjonale kulturhistoriske verdier. I tillegg er Statsbygg opptatt av at bygningene til enhver tid er formålstjenlige. Dette innebærer at de må oppgraderes, bygges om og justeres i takt med kundenes behov.

2270 bygninger fordelt på 550 eiendomskomplekser, tilsammen 2,9 millioner kvadratmeter, utgjør eiendomsmassen som Statsbygg forvalter. Av disse befinner 161 bygninger seg utenfor landets grenser: 96.000 kvm på 97 eiendomskompleks.

Eiendomsmassen består av høgskoler, tinghus, kulturbygg, vei- og trafikkstasjoner, kongelige eiendommer, ambassader og andre formålsbygg.

Statsbygg bruker først og fremst egne ressurser, - ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, men kjøper også drifts- og vedlikeholdstjenester i det private markedet.

Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i sivil sektor. 

Fakta

Totalt areal: 2,9 millioner kvm
Verdi: 44 milliarder kroner
Husleieinntekter: 4,7 milliarder kroner

Gro Bratsberg
Fung. eiendomsdirektør
Mob. 91883740
Send e-post
×