Eiendomsutvikling og -forvaltning

Publisert 01.01.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD har det overordnede ansvaret for statens eiendommer. Statsbyggs avdeling for Eiendomsutvikling- og forvaltning tar hånd om utviklings- og forvaltningsoppgavene på eiendommene og er organisert etter kundesektor. De representerer «eierne» av eiendommene og skal preges av en profesjonell oppfølging av leiekontrakter og kommersielle forhold.

Eiendomsforvaltningen skal også sikre ivaretakelsen av nasjonale kulturhistoriske verdier. I tillegg er Statsbygg opptatt av at bygningene til enhver tid er formålstjenlige.Dette innebærer at de må oppgraderes, bygges om og justeres i takt med kundenes behov.

Eiendomsmassen som Statsbygg forvalter rundt  550 eiendomskomplekser og til sammen 2,9 millioner kvadratmeter. Av disse er 95.000 kvm og 92 eiendommer utenfor landets grenser. 

Eiendomsmassen består av høgskoler, tinghus, kulturbygg, vei- og trafikkstasjoner, kongelige eiendommer, ambassader og andre formålsbygg.

×