Statens husleieordning

Husleieordningen ble innført i 1993. Den innebærer at Statsbygg, på vegne av staten, inngår en husleieavtale med de virksomhetene som leier bygningene. 

Ordningen sikrer midler til å ivareta en optimal forvaltning, drift og vedlikehold, og skal synliggjøre hva det koster å bruke bygget i et langsiktig perspektiv.

De faktiske kostnadene knyttet til å eie et bygg varierer. Prinsippet for statens husleieordning er derfor at summen av leien som blir innbetalt i leieperioden, skal tilsvare summen av de kostnadene staten har med eiendommen i den samme perioden. 

Stimulere til effektiv utnyttelse

Et viktig formål med husleieordningen er å stimulere til en effektiv utnyttelse av eiendommene, og at det settes av tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold. Mange av eiendommene har en betydelig økonomisk og kulturell verdi. Det er derfor viktig at de bevares og utvikles på en forsvarlig måte.

I tillegg skal eiendomsmassen til en hver tid være best mulig tilpasset behovene til de statlige virksomhetene som leier dem. Som en viktig del av Statsbyggs eiendomsforvaltning foretas det derfor fortløpende utvikling, rehabilitering og annen form for tilpasning.

Husleieberegningen

Husleieberegningen tar utgangspunkt i tomtekostnaden og investeringskostnadene, hva bygget har kostet å bygge. I tillegg kommer forventede utgifter knyttet til slitasje og drift på eiendommen, samt kapitalkostnader som renter og avskrivninger i leieperioden. Denne summen fordeles på antall år som leiekontrakten gjelder for, vanligvis 20 år.

Husleien indeksreguleres og reforhandles vanligvis ikke i leieperioden. Husleieavtalen trer i kraft når eiendommen er ferdigstilt og leietaker flytter inn.

×