Staten må følge sine egne regler

Når statlige virksomheter skal inngå leieavtaler i det private eiendomsmarkedet, er de underlagt en rekke lover og instrukser. I Statsbygg kjenner vi alle gjeldende rammebetingelser og sørger for at de oppfylles. 

Eiendomsmarkedet er preget av en stadig mer globalisert eierstruktur. Det påhviler statlige virksomheter et særlig ansvar for ikke å bidra til uønsket økonomisk virksomhet gjennom sine avtaler.

Dette er noen av våre viktigste rammebetingelser:

  • Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor
    Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med lokalanskaffelser i statlig sivil sektor. Pkt. 3.3 omhandler leie av lokaler i det private markedet og sier at hovedregelen er det skal innhentes flere tilbud.
  • Sikring og vern av eiendom, bygg og anlegg (EBA) i staten
    Iht. Veiledning i sikkerhetsadministrasjon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er sikringsbehov er en del av rammebetingelsene ved anskaffelse av lokaler. Det er fagdepartementene som er ansvarlige for å vurdere hvilket sikkerhetsnivå den enkelte underliggende etat har.
  • Andre statlige retningslinjer
    Analyse av eksisterende leieforpliktelser, kravspesifikasjon og behovsanalyse er statlige føringer for å oppnå fornuftig og effektiv arealutnyttelse. I tillegg må det tas hensyn til statlige ambisjoner om å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder effektive og innovative arbeidsformer, miljøhensyn og energisparing samt universell utforming.
×