Rådgivning og utredning

Statlige virksomheter skal utføre sine samfunnsoppgaver på en god og effektiv måte. Virksomhetenes lokaler, infrastruktur og beliggenhet er viktige innsatsfaktorer for at de skal nå sine mål. I takt med samfunnsutviklingen vil virksomhetene ha behov for å løse sine oppgaver på nye måter og det fører ofte til nye og endrede krav til virksomhetenes fysiske rammer.

Statsbygg gir råd til statlige virksomheter som har behov for nye eller endrede lokaler. Vi utarbeider nødvendige beslutningsgrunnlag i tidligfase, før valg av konsept, og gir råd når staten leier i det private markedet. Vi utvikler og tilrettelegger statlige eiendommer for ny bruk. Statsbygg bidrar til å implementere statens politikk innenfor lokalisering, arealbruk, miljø, estetikk og arkitektur.

Effektiv arealbruk

Arealeffektivitet og brukskvalitet er satt på dagsorden, blant annet som følge av trangere økonomiske tider, men også på grunn av nye arbeidsformer, digitalisering, økt miljøfokus og urbanisering. Arealstrategier er langsiktige og overordnede prinsipper for bruk av bygg og lokaler på virksomhets- eller porteføljenivå. Statsbygg bistår statlige virksomheter med å utvikle løsninger som vektlegger effektive arealer, brukskvalitet og nye arbeidsformer og som støtter opp under virksomhetens strategiske mål og funksjoner. Med dette er Statsbygg med på å effektivisere statens arealbruk i bygg.

Konseptutredning

Valg av konsept er den viktigste beslutningen en virksomhet tar i planlegging av nye eller endrede lokaler. Statsbygg bistår departementer og statlige etater med utredningsarbeid fra det oppstår et endret lokalbehov fram til beslutning om eventuell igangsetting av et byggeprosjekt eller leie i det private markedet. Vi utreder lokalbehov gjennom funksjonsbeskrivelser, konseptvalgutredninger og andre tidligfaseutredninger som leder fram mot et godt beslutningsgrunnlag for virksomheten.

Arealplanlegging

Arealplanlegging spenner fra overordnede lokaliseringsanalyser til konkrete tomtevurderinger, analyser og planer for eiendommer. Vi tar ansvar for planprosessen og utarbeider reguleringsplaner som juridisk fastsetter de fysiske rammene for utvikling av områder eller for byggeprosjekter. Dette gjør vi i samarbeid med planmyndighetene.

Områdeutvikling og campusutvikling

Områdeutvikling er planlegging for langsiktig bruk av statlige eiendommer. For universiteter og høgskoler utarbeider Statsbygg campusutviklingsplaner som klarlegger framtidige utviklingsmuligheter. Områdeutvikling benyttes også når statlig eiendom skal transformeres til helt ny bruk og avhendes i det det private markedet, eller benyttes til andre offentlige formål.      

Leie i markedet 

Årlig leier statlige virksomheter lokaler i det private markedet for mange milliarder kroner. Effektivisering av leieforholdene har et stort potensiale. Ved inngåelse av nye leieforhold åpner det seg muligheter for modernisering og fornyelse av arbeidsplassløsningene, forbedret samarbeid og effektivisering i tjenesteproduksjonen. Statsbygg tilbyr råd og bistand i alle faser: ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler. Fra innflytting til fraflytting og tilbakelevering.

×