Arealeffektivitet

Arealeffektivitet er et mål på hvor godt en virksomhet utnytter sine arealer. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruket.

Departementer og etater har mye å tjene på å arbeide målrettet og systematisk med effektiv arealbruk på sektor- og porteføljenivå. Men de enkelte virksomhetene kan også ha mye å hente ved å utvikle arealstrategier som støtter opp under virksomhetens overordnede mål og funksjoner. Det er en økende anerkjennelse av arbeidsplassutforming som et strategisk virkemiddel for ledelsen og koblingen mellom arbeidsplassutforming og organisasjonsutvikling. Faktorer som vurderes og vektlegges i prosjektene er blant annet lokalenes fleksibilitet, arealeffektivitet, brukskvalitet, nye digitale arbeidsformer, miljøpersepktivet og lokalisering. 

Statsbygg tilbyr

  • Ny arealstrategi og nye arbeidsplassløsninger.
    Rådgivning og gjennomføring av mulighetsstudier og arealstrategiprosesser
  • Sektor- og porteføljeanalyser av arealbruk.
  • Trendanalyser og framtidsscenarioer.
    Kartlegging av utvikling og trender som kan påvirke lokalbehovet.
×