Arealplanlegging

Lokalisering av nye statlige bygg har stor betydning for virksomheten, ansatte, brukere og besøkende. Ofte skaper statlige virksomheter positive ringvirkninger for andre næringer i området og for lokalsamfunnet. Lokalisering som gjør det mulig å ta seg fram til virksomheten uten privatbil, gir tilgjengelighet for alle og mindre klimagassutslipp. 

Rett virksomhet på rett plass er viktig. Staten må følge sine egne mål og retningslinjer for bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging. Disse er nedfelt i Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser (se faktaboks).

Statsbygg tilbyr

  • Lokaliseringsanalyser for å utrede egnet lokalisering av en statlig virksomhet.
    Analysen tar utgangpunkt i virksomhetens behov og mål og ivaretar statens retningslinjer og planmyndighetenes føringer for nylokaliseringer.
    Statsbygg har også verktøy for å underbygge analysen med bl.a reisevaneundersøkelser, mobilitetsplanlegging og beregninger av klimagassutslipp ved ulike lokaliseringer.
  • Reguleringsplaner, konsekvensanalyser og utbyggingsavtaler i forbindelse med nye statlige byggeprosjekter.
  • Reguleringsplaner som en del av eller i kjølvannet av områdeutvikling.
  • Plan- og utviklingsnotater som kartlegger områdets planstatus etter plan- og bygningsloven med tilhørende vurdering av utviklingsmuligheter og reguleringsrisiko.

Veiledning til Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

×