Konseptutredning

Det er i de første fasene av et prosjekt de viktigste beslutningene tas. Det krever god saksforberedelse og styring for å sikre at riktig løsning - konsept - blir valgt og besluttet.

Konseptutredning i vår sammenheng dreier seg i hovedsak om å vurdere alternative løsninger på en statlig virksomhets behov for lokaler i et kost-nytte-perspektiv. I utredningsfasen vurderes også om virksomhetens behov best kan dekkes ved statlig byggeprosjekt, ved leie i det private markedet eller ved ombygging og arealeffektivisering av eksisterende lokaler.

Dersom kostnaden for tiltaket antas å overstige terskelverdien på 750 millioner, faller prosjektet inn under statens kvalitetssikringsordning. Konseptvalgutredningen (KVU) skal da gjennom en ekstern kvalitetssikring, KS1, før regjeringen fatter beslutning om valg av konsept. Ved avslutning av forprosjektet gjennomføres KS2 som skal vurdere om planleggingen og kostnadene for det valgte alternativet er realistisk.

Statlige byggeprosjekter under fastsatt terskelverdi for KS1 skal legges fram for Kommunal og moderniseringsdepartementet og regjeringen for godkjenning i samsvar med instruks for håndtering av bygge og leiesaker og utredningsinstruksen.

Statsbygg tilbyr rådgivningstjenester til departementer og underliggende etater som skal utrede lokalbehov for sine virksomheter. 

Statsbygg tilbyr

  • KVU-prosesser og utarbeidelse av KVU i samsvar med KS-ordningen
  • Beslutningsgrunnlag i samsvar med utredningsinstruksen ved prosjekter lavere enn terskelverdien for KS1.
    Omfatter å utrede og forankre behov, mål og krav, alternativer med kost-nytte-vurdering og anbefaling av konseptvalg.
  • Funksjonsbeskrivelser i samsvar med bygge- og leiesaksinstruksen.
  • Andre utredninger og mulighetsstudier som bidrar til å avklare og forankre overordnede rammer før oppstart av et byggeprosjekt, eller prosjekt for leie i det private markedet.

 

×