Områdeutvikling og campusplaner

Statlige virksomheter som vokser eller får endrede behov, mål og krav, behøver ofte en gjennomgang av hvordan eiendommen og omgivelsene kan bidra til å møte virksomhetens utfordringer. Tilsvarende behøver statlige eiendommer som skal ha ny bruk, områdeutvikling der muligheter og alternative løsninger vurderes.    

Veterinærinstituttet og Mattilsynet forlater Adamstuen i Oslo i 2019 og Statsbygg har fått i oppdrag å regulere og avhende området for ny bruk.

Campusplanlegging

Statsbygg har lang erfaring i å bistå universiteter og høgskoler med områdeutvikling der arbeidet ofte resulterer i campusplaner. Campusplaner er langsiktige og strategiske, der synergier med samfunnet rundt ofte er viktige for å nå målene. Deltakelse og medvirkning i campusplanleggingen er viktig for å sikre eierskap og gjennomføringskraft i ettertid. Noen av disse campusplanene kombineres med eller etterfølges av nødvendige reguleringsplaner. Se faktaboks!

Statsbygg tilbyr

  • Fremtidsrettet campusplanlegging i dialog med universiteter og høgskoler.
  • Mulighetsstudier av eiendommer for å klarlegge alternative utviklingsmuligheter med tilhørende konsekvenser.
  • Transformasjon av statlig eide områder for ny bruk enten til annen offentlig virksomhet eller avhending til private i henhold til avhendingsinstruksen.
×