Agder fengsel, avdeling Froland

På oppdrag fra Justisdepartementet bygger Statsbygg nytt fengsel i Agder, med avdelinger på Froland og i Mandal.  

I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere et nytt fengsel i Agder. Etter en utviklings- og planleggingsfase samt KS2-behandling, ga regjeringen startbevilgning i juni 2017.

Kapasiteten skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 200 legges til Froland, og de resterende 100 til Mandal. Begge fengslene er komplette nybygg, med varierte utomhusarealer. Avdeling Froland består totalt av ca.  95 dekar, og Mandal  av 65 dekar. Begge avdelingene legges innenfor såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Parallelle prosjekter

Disse prosjektene skal gjennomføres parallelt, med sekvensiell gjennomføring og ferdigstillelse. Prosjektet er delt opp i 4 totalentrepriser, fordelt på to totalentrepriser per avdeling.

De nye fengselsavdelingene skal romme blant annet såkalte forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer, portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktsbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende.

Status

Grunnarbeider/fundamentarbeider startet i april 2018, betongarbeider / reis av råbygget med stålkonstruksjoner og prefabrikkerte betongkonstruksjoner i vår/sommer, yttervegger/utvendige arbeider i sommer/høst 2018, og innvendige arbeider starter i vinter 2018/2019.

Etter mekanisk ferdigstilling i høst 2019 og følgende omfattende testperioder med igangkjøring og idriftsetting (systematisk ferdigstillelse) overleveres begge prosjektene Kriminalomsorgen 1. halvår 2020

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene. Skanska skal bygge portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende. I tillegg skal de utføre komplette utomhusarbeider og såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Byggeprosjekt. Pågående

Fakta avdeling Froland 

Soningsplasser: 200 plasser.

Tomtestørrelse: ca. 108 daa

Kvadratmeter bygningsmasse: ca.19.000 m2 BTA (6 bygg)

Kostnadsramme: 1 155 millioner

Hagbarth Vogt-Lorentzen
Prosjektsjef
Mob. 915 60 596
Send e-post

×