Agder fengsel, avdeling Mandal

På oppdrag fra Justisdepartementet bygger Statsbygg nytt fengsel i Agder, med avdelinger i Mandal og på Froland. 

I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere et nytt fengsel i Agder. Etter en utviklings- og planleggingsfase samt KS2-behandling, ga regjeringen startbevilgning i juni 2017. 

Kapasiteten skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 100 legges til Mandal, og de resterende 200 på Froland. Begge avdelingene er komplette nybygg, med varierte utomhusarealer. Avdeling Mandal består totalt av ca. 65 dekar, og Froland av 95 dekar. Begge avdelingene legges innenfor såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Parallelle prosjekter

Disse prosjektene skal gjennomføres parallelt, med sekvensiell gjennomføring og ferdigstillelse. Prosjektet er delt opp i 4 totalentrepriser, fordelt på to totalentrpriser per avdeling.

De nye fengselsavdelingene skal romme blant annet såkalte forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer, portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktsbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende.

Status

Grunnarbeider/fundamentarbeider startet i april 2018, betongarbeider / reis av råbygget med stålkonstruksjoner og prefabrikkerte betongkonstruksjoner i vår/sommer, yttervegger/utvendige arbeider i sommer/høst 2018, og innvendige arbeider starter i vinter 2018/2019.

Etter mekanisk ferdigstilling i høst 2019 og følgende omfattende testperioder med igangkjøring og idriftsetting (systematisk ferdigstillelse) overleveres begge prosjektene Kriminalomsorgen 1. halvår 2020

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene. Skanska skal bygge portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende. I tillegg skal de utføre komplette utomhusarbeider og såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Byggeprosjekt. Pågående

Fakta avdeling Mandal

Samlet administrasjon for Agder fengsel, Mandal og Froland

Soningsplasser: 100 plasser

Tomtestørrelse: 83 daa

Kvadratmeter bygningsmasse: ca. 11.500 m2 BTA (5 bygg)

Kostnadsramme: 726 millioner

Skal overleveres Kriminalomsorgen 1. halvår 2020

Hagbarth Vogt-Lorentzen
Prosjektsjef
Mob. 915 60 596
Send e-post

Last ned og les

Fakta om prosjektet

×