Miljømål

Energi

  • Totalt netto energibehov skal ikkje overstige 120 kWh/m2/år for nybygget.
  • Det er ei målsetting å etablere ei felles nærvarme-løysing i samarbeid med Rogaland fylkeskommune som held til på naboeigedommen

Materialbruk

  • Ein skal så langt ein kan, bruke materialar som gir minst mogleg miljøbelastning når dei blir framstilte, og som påverkar miljøet minst mogleg både i driftsperioden og etter avhending.
  • Materialbruken blir styrt både av kravet til utstillingsareal, magasin med meir, det vil seie stabilt inneklima (temperatur og fukt), og av krav i reguleringsvedtektene om “høy kvalitet på materialvalg tilpasset eksisterende bebyggelse”.
  • Krav til materialane ut frå EPD-innhald, det vil seie å unngå farlege stoff, klimagassutslepp.
    EPD = Environmental Product Declaration
×