Bergen akuttsenter for ungdom

Statsbygg er byggherre for Bergen akuttsenter for ungdom mellom 15-18 år. Senteret bygges for Bufetat, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Nybygget er på to etasjer med tre beboeravdelinger, fellesfunksjoner og kontorarbeidsplasser for de ansatte. Prosjektet omfatter også et opparbeidet uteområde. Bygget skal utformes med tanke på at det skal legge til rette for personlig vekst for beboerne og være et hjem i den perioden de bor der. 

Digibygg

Prosjektet inngår i Statsbyggs Digibygg-satsing, som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. 

Byggeplassen skal være papirløs, enten i form av BIM-kiosker eller nettbrett. Prosjektet skal benytte 4D fremdriftsplanlegging og logistikkhåndtering med bruk av RFID (radiofrekvensidentifikasjon).

Bygget er planlagt i samarbeid med Bufetat og tar hensyn til deres spesielle tekniske løsninger for å gjøre hverdagen til bruker og drift enklere.

Miljø

Bygget skal være et passivhus. Oppvarmingsbehov skal dekkes av varmepumpe med varmeopptak fra energibrønner.

Byggeprosjekt. Pågående
Barnevernseiendom

Skinflorbakkane 12

5146 Bergen

Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca. 980 kvm
Byggestart/ferdigstilling: Våren 2018/høsten 2019
Kostnadsramme: 49 mill. kr
Prosjektnummer: 1141001

Les mer om Digibygg

×