Miljømål

Publisert 08.11.2017

Dette er miljømålene for det nye Veterinærbygget på Campus Ås:

Energi:

 • Bygningen skal bli et passivhus (NS3701). Det betyr godt isolert bygningskonstruksjon med strenge krav til luftlekkasjer.
 • For bygningsmassen skal 20 prosent tilfredsstille energimerke A og 80 prosent skal tilfredsstille energimerke B.
 • Energiforsyning kommer fra klimagassnøytral fjernvarme.

Klimagassutslipp:

 • Klimagassutslipp skal reduseres med 30 prosent i forhold til referansebygg fra samme periode.
 • Det benyttes plasstøpt lavkarbonbetong i råbygget.
 • Det benyttes bobledekke på de fleste etasjeskillene, noe som reduserer betongbruken med rundt 37 prosent.
 • Tiltak for å redusere klimagassutslipp for materialer er:
  • Bruk av lavkarbonbetong
  • 70 prosent resirkuleringsgrad på konstruksjonsstål
  • 100 prosent på armeringsstål.

Materialer:

 • Minst mulig miljøbelastning i forbindelse med fremstilling av materialer.
 •  Minst mulig påvirkning på miljøet, både i driftsperioden og etter avhending.
 • Valg av solide og robuste materialer som eldes med verdighet og er enkle å reparere/supplere.
 • Krav om å unngå materialer som inneholder stoffer på EUs prioritets- og kandidatliste over helse- og miljøskadelige kjemikalier (mer enn 0,1 vekt prosent).
 • Entreprenør skal innhente miljødeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration) for utvalgte produkter som lavkarbonbetong, isotrestendere, trespilehimling og heis. I tillegg skal entreprenørene innhente EPD for å dokumentere kravet til stoffer på prioritets- og kandidatlisten.

 

Avfall:

 • Avfallsmengden skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.
 • Minimum 80 prosent kildesortering på byggeplass, der alle entreprenører har like stort ansvar for å nå målet.

Organisering miljø:

 • Egen miljøansvarlig for byggeprosjektet i Statsbygg.
 • Egen byggeleder på ytre miljø.
 • Månedlige miljømøter med entreprenør for oppfølging av status og krav.
 • Entreprenørene rapporterer på miljøkrav månedlig.

×