Bakgrunn

Statsbygg ble i 2006 og 2007 gitt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og gjennomføre innvendig restaurering av Universitetet i Oslos sentrumsbygninger Domus Media Vestfløy, Universitetets aula og Professorboligen samt utvendig renovering av fasader og tak for Domus Biblioteca, Domus Academica og Gymnastikkbygningen.

Historikk

Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo (UiO) ble planlagt og bygget i perioden 1841 til 1852. Anlegget ble tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch og representerer det fremste av sin tids arkitektur. Utvidelsen med Universitetets Aula ble utført i 1911 og tegnet av arkitekt Holger Sinding Larsen. Grosch virket forøvrig som Statens bygningsinspektør fra 1833 til 1865, en stilling som regnes som forløperen til dagens Statsbygg.

Tidligere restaureringer og ombygginger

Statsbygg har tidligere ferdigstilt innvendig ombygging og restaurering av Domus Biblioteca og Domus Medias østfløy i 1994 og Domus Academica (Urbygningen) i 2004 (se ferdigmelding). Universitetet i Oslo har i 2006 foretatt innvendig renovering av Gymnastikkbygningen.

Bevaring og bruk

I 2001 ble sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass i sin helhet fredet av Riksantikvaren.

Bygningsmassen skal føres tilbake til sin opprinnelige stil, men oppgraderes til et moderne funksjonelt undervisnings- og kulturbygg, samt fylle dagens krav til bl.a. inneklima, innenfor kravene som de antikvariske myndighetene stiller. Restaureringen skal videre gjøres på en slik måte at byggene bevares for kommende generasjoner som en av de viktigste symbolene på landets statsdannelse. I tilknytning til restaureringen av Aulaen, har Universitetet et eget prosjekt for restaurering av Munch-maleriene.
Det har vært et tett samarbeid mellom UiO, RA og Statsbygg for å finne løsninger som alle parter kan akseptere og som sikrer en hensiktsmessig bruk av bygningen i fremtiden. a

Ferdig til 200-årsjubileet i 2011

Det er lagt til grunn for prosjektet at innvendige arbeider i Aulaen skal være ferdigstilt til 200-årsjubileet for vedtaket om opprettelsen av det første norske universitet i 2011. Aulaen vil da være i bruk gjennom hele jubileumsåret 2011.

×