Fram 2. Utvidelse

Publisert 28.11.2016

Ved FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning arbeider det rundt 500 forskere fra 20 institusjoner. De driver tverrfaglig forskning innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Klima- og miljødepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre utvidelsen og byggingen av Fram 2. 

Framsenteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret. Dagens bygg er på 14.800 m² og ble tatt i bruk i 1998. Det nye bygget blir bygget parallelt med og på sørsiden av eksisterende bygg og vil ha et bruttoareal på 9454 m2.

Gjennom den planlagte utvidelsen blir flere av institusjonene med tilhørighet i Framsenteret samlokalisert.

Prosjektet er et pilotprosjekt i "Framtidens byer" og prosjekteres og bygges som passivhus.

Første forprosjektet ble levert oktober 2012, endelig forprosjekt ferdigstilt i januar 2016. Statsbygg har mottatt oppdragsbrev med vedtak om finansiering for utførelse av revidert forprosjekt, detaljprosjekt og bygging.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Hjalmar Johansens gate

9007 TROMSØ

Fakta

Oppdragsgiver: Klima- og miljødepartementet
Prosjektering: Samspillskontrakt med HENT AS
Brutto bygningsareal: ca 9454 kvm
Oppstart/ferdigstilling: mars 2016/februar 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 508,3 mill.kr (prisdato juli 2015)
Prosjektnummer: 1030601

×