Gamle Hovsetervei 3, bygg D. Ombygging

Publisert 26.10.2015

Statsbygg har vært byggherre for ombygging av eksisterende bygg i Gamle Hovseter vei 3 D i Oslo. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Bakgrunn for prosjektet

På oppdrag fra Statped region sørøst gjennomfører Statsbygg et byggeprosjekt i Gamle Hovseter vei (Huseby kompetansesenter) med ombygging av eksisterende bygg D for deltidsopplæring og undervisning. 

Statped er i en omstillingsperiode og skal bl.a. etablere hovedvekten av sine brukerrettede tjenester og kontorer i Oslo i Gamle Hovsetervei 3. 

Etter ombyggingen skal bygningen inneholde kontorarbeidsplasser, undervisningsrom og diverse aktivitets-/spesialrom. På grunn av brukernes funksjonshemninger, stilles det spesielle krav til akustikk og elektroteknisk tilrettelegging.

Statsbygg bygger også om bygg A. Se egen prosjektside.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Gamle Hovsetervei 3

0768 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Statped sørøst
Totalentreprenør: OBAS 
Prosjektering: Solli arkitekter
Brutto bygningsareal: 2560 kvm
Byggestart/ferdigstilling: okt 2015/august 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjektnummer: 1021901 

Prosjektleder

×