Gamle Hovsetervei 3, bygg A. Ombygging

Publisert 12.12.2016

På oppdrag fra Statped region sørøst gjennomførte Statsbygg et rehabiliteringsprosjekt av bygg A i Gamle Hovsetervei 3.

Statped var i en omstillingsperiode og skulle bl.a. etablere hovedvekten av sine brukerrettede tjenester og kontorer i Oslo i Gamle Hovsetervei 3. For å kunne samle sine funksjoner her, måtte bygg A tilrettelegges for kurs-, møte- og kontorvirksomhet. Det ble tilrettelagt for arbeidsplasser for ca 125 ansatte. Statpeds tjenester krever i tillegg at det gjøres bruk av noen spesialbygde og spesialinnredete rom til utredningsformål.

Eksisterende grøntarealer bl beholdt og tilpasset framtidige behov.

Statsbygg har også bygget om bygg D - se egen prosjektside.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Gamle Hovsetervei 3

0768 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Statped
Brutto bygningsareal: Ombygging 1450 kvm
Byggestart/ferdigstilling: juni 2016/mai 2017
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 45 mill. kr.
Prosjektnummer: 1109701

Prosjektleder

×