Miljømål

Her følger utdrag fra miljømålene for utvikling av Gaustadbekkdalen nord hentet fra vedlegg til reguleringsplanen.

Forskningsanlegget skal knyttes sammen med resten av universitetscampus og friområder gjennom et nett av stier, gangveier og gode kryssinger.

 • Et nett av tverr- og langsgående stier og gangveier skal knytte området sammen med resten av universitetsområdet.
 • Trikketraséen skal planlegges som et estetisk og attraktivt element i utforming av området.
 • Det skal utarbeides en plan for miljøvennlig bruk av masser og materialer i oppbygging av veinettet innenfor området.

Området skal ha god adkomst og tilgjengelighet og det skal være attraktivt og sikkert å ferdes for myke trafikanter. 

 • Gaustadbekkdalen skal være lett tilgjengelig og det skal være attraktivt å ankomme området med offentlig transport og med sykkel.
 • Gang- og sykkelveien gjennom området skal være en lett forbindelsesrute gjennom området mot studentbyene i nord og mot sentrum.
 • Gående og syklende skal prioriteres og framkommeligheten for bil reduseres. Det skal være kriterium i prosjektering av ny adkomstveg fra ring 3.

Miljømålene er konkretisert i byggeprogrammet og tilhørende miljøoppfølgingsplan:

 • Miljøprosjekt/ gjenbruk av betong.
  I forbindelse med dette prosjektet skal betongen fra rivingen av Veglaboratoriet på ca. 5800 m2 i Gaustadalléen 25 gjenbrukes som forsterkningslag i ny veg.
  Dette er i tråd med miljømålene fra reguleringsplanen der det bl.a. står at “Det skal utarbeides en plan for miljøvennlig bruk av masser og materialer i oppbygging av veinettet innenfor området.”

Prosjektet har fått godkjennelse av Miljødirektoratet og Oslo kommune har gitt tillatelse til gjenbruk av betongen.

×