Gulating lagmannsrett

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Justis- og politidepartementet ved Domstoladministrasjonen har gitt Statsbygg oppgåva med å byggje nye Gulating lagmannsrett. Bakgrunnen er auka arealbehov for tingretten og lagmannsretten i Bergen.

Gulating lagmannsrett ligg sentralt i Bergen sentrum ved sida av Rådhuset. Bygningen blir på seks etasjar pluss kjellar og får eit samla areal på cirka 7450 kvadratmeter. Gulating lagmannsrett vil innehalde sju nye og moderne rettssalar i tillegg til kontorlokale.

I samband med bygginga vil Statsbygg opparbeide plassen framfor bygget på vegner av Bergen kommune.

Prosjektet er organisert som byggherrestyrte sideentreprisar, cirka 10 entreprisar.

Byggeprosjekt. Ferdige
Tinghus

Gulatings plass 1

5012 BERGEN

Fakta

Oppdragsgivar: Justis- og politidepartementet ved Domstoladministrasjonen
Brutto bygningsareal: ca. 7450 kvm
Byggjestart/Ferdigstilling: Sommar 2009/Sommar 2011
Status: Ferdigstilt 2011
Kostnadsramme: 502,9 mill. kr (prisnivå 01.07.2011)
Prosjektnummer: 99002

Last ned

Gulating lagmannsrett. Nybygg
Ferdigmelding

×