Guovdageainnu sámi joatkkaskuvlla birasulbmilat

Dán prošektii leat meroštallan dáid birasulbmiliid:

Energiija

Galgá geavahit energiija dáfus beaktilis čovdosiid, main ávkkástallet liigelieggasiin, ja main unnidit liggen- ja čoaskudandárbbuid nu unnin go vejolaš, ja mas dan čovdet energiijaguoddiiguin, mat goaridit birrasa nu unnán go vejolaš.

Ávdnasat

Ávdnasiid válljedettiin galgá čađat leat hui diđolaš birasváikkuhusain.

Vistti energiijarámman šaddá 114 kWh/(jahkái ja njealjehasmehterii) (BRA), energiijaulbmil fas meroštallojuvvo leat 100 kWh/(jahkái ja njealjehasmehterii) (BRA). Energiijarámma vástida energiija geavahussii, mii lea TEK-10 minus 5%. Dat vástida vistái, mii lea muhtin veardde buoret, go B-energiijamearkka dásis, muhto mii liikkáge ii leat passiivavistti dásis. Prošeavttas gáibiduvvo ahte visti galgá jeahkit lieggasa buorebut ja ahte teknihkalaš rusttegiid energiijabeaktu lea buoret go maid TEK-10 gáibida.

Ulbmilat leat dasto konkretiserejuvvon oasseulbmilin ja gáibádussan prošeavtta eará dokumeanttain, geahča prošeavtta birasčuovvolanskovi (MOS) 3. veršuvnna 03.10.2011.

Prošeavtta ulbmilin lea olahit birasprofiilla, man vuođul sáhttá ohcat ENOVA ruđaid.

×