2. plass "Minor og Major"

2. plass "MINOR OG MAJOR" av Carl-Viggo Hølmebakk AS

Utdrag fra juryens uttalelse

Konkurranseforslaget er et enkelt volum som samles i en sluttet pyramideform. Det framstår som en selvstendig paviljong i parken med et relativt enkelt påkoblingspunkt. Trappeanlegget i koplingspunktet forbinder tilbyggets utstillingsrom med alle de tre publikumsetasjene i Villa Grande. Disse blir dermed tilgjengelige fra det nye tilbygget samtidig som de innbyrdes får en bedre logistikk og lesbarhet.

Forslaget har et klart arkitektonisk grep som legger hele den nye utstillingen på ett plan i underetasjen (den midtre etasjen). Pyramidetaket over utstillingsrommet blir brukt aktivt, både teknisk og arkitektonisk. Juryen mener taket både er for stort og komplisert, men at dette kan justeres i en eventuell videreføring av prosjektet.

Pyramidetaket tilpasser seg det fredete anlegget godt. Det er en åpenbar replikk til Villa Grande, men forslaget fordrer et noe større inngrep i eksisterende fasade med et større og bredere påkoblingspunkt i tverraksen. Prosjektet kopler seg fint til det fredete hageanlegget, som også er forbundet med bunkerutgangen via en ny trapp. Plassen foran utgangen til bunkeren fremstår som noe overarbeidet, og juryen mener det ikke er akseptabelt å fjerne den ene veggen i utgangen.

Konkurranseforslagets styrke ligger i den gode tilgjengeligheten mellom eksisterende og nye utstillingsarealer. Det store, sammenhengende utstillingsrommet er i utgangspunktet en god og fleksibel løsning. Men de mange bifunksjonene som er plassert langs nordveggen vil etter juryens oppfatning redusere fleksibiliteten og brukbarheten av rommet en del. Prosjektet ville ha tjent på at rommet hadde vært rendyrket som utstillingsrom og bifunksjonene flyttet. Den lille tribunen i hjørnet av rommet tilfører en kvalitet og gir publikum et sted som inviterer til ettertanke og refleksjon. Det er et spennende grep at det skisseres titteluker inn i bunkeren.

Takkonstruksjonen er ambisiøs både i form, størrelse og funksjon, og den kompliserer og fordyrer utvilsomt prosjektet. Juryen mener at en forenkling av konstruksjonen vil kunne gjøre prosjektet gjennomførbart, uten at det kompromitterer konseptet. Det forutsetter imidlertid også en bearbeiding av miljøløsningene, som i konkurranseforslaget er integrert i takkonstruksjonen.

Prosjektet presenterer en løsning på sammenkopling mellom eksisterende bygning og tilbygget som er blant konkurransens beste. Tilbygget har også arkitektoniske kvaliteter og legger seg fint inntil den fredete bygningen.

×