Vinner "Mino"

Vinner "Mino" av Transborder Studio AS

Utdrag fra juryens uttalelse

Vinnerutkastet fremstår som elegant og poetisk og har mange arkitektoniske kvaliteter. Tilbygget er lavmælt og enkelt, og er en bygning med stor integritet. Vinnerutkastet er tilpasset både terrenget og eksisterende bygning på en beskjeden og god måte, men det har samtidig definitive arkitektoniske kvaliteter.

Prosjektet benytter seg av eksisterende hovedinngang og åpner opp tverraksen gjennom eksisterende bygning. Tilbygget er koblet til Villa Grande i kjelleren og underetasjen langs et vannspeil som ligger mellom de to bygningskroppene. Prosjektet viser ingen endringer i eksisterende utstilling, men trappene som fører fra kjelleren, via underetasjen til første etasje er fjernet og erstattet av ny trapp i tilbygget. Trappen fører fra underetasjen, der det er foreslått et eget rom for formidling/utstilling, ned til utstillingsarealene som er samlet på ett plan. Utstillingsverkstedet ligger på samme plan, og kan også brukes i utstillingssammenheng. Organiseringen av publikumsareal gjør prosjektet til det som best ivaretar HL-senterets behov.

Utkastet viser hvordan man kan fjerne dagens smale trapp, ved minnerommet i den permanente utstillingen, med en mer raus trapp i tilbygget. Den nye trappen bringer publikum tilbake fra den permanente utstillingens avslutning med et fint overlys.

Fjerningen av trappen fra kjelleren i den eksisterende utstillingen åpner minnerommet ut mot vannspeilet som er plassert mellom Villa Grande og tilbygget. På denne måten skapes det et klart og tydelig mellomledd, og en overgang som gir publikum anledning til å avreagere etter besøket i Holocaust-utstillingen. Prosjektets løsning av dette vanskelige punktet er konkurransens suverent beste. Det tilfører også en kvalitet som løfter prosjektet og gjør det særdeles vakkert.

Vinnerutkastet kobler seg fint og ærbødig til eksisterende kulturminner og ivaretar HL-senterets integritet og verdighet. Dette er tydeliggjort ved å forme volumene som en avdempet replikk til Villa Grande. Det henvender seg også fint både mot oppkjørselen og den fredete hagen, som er trukket inn over tilbygget som en terrasse. Også i denne sammenhengen er vannspeilet viktig. Det knytter de to bygningene sammen på en måte som gjør at de framstår som likeverdige, på tross av ulikheten i størrelse.

Publikumsrommene i tilbygget er godt formet. Formidlingsrommet kopler seg naturlig på den den naturlige flyten gjennom tilbygget; det er gjennomlyst, og ivaretar åpner sikten ut i skogen, samtidig som man vil føle nærhet til Villa Grande gjennom utsyn andre veien. Ved siden av formidlingsrommet er det en lyssjakt for å føre dagslyset ned i utstillingsrommet. Den endelige plasseringen av overlyset kan vurderes i en videre prosjekteringsprosess.

Juryen trekker også fram som positivt at det er vist en mulighet for at tilbygget kan brukes uavhengig av hovedbygningen, med en egen inngang for besøkende.

Juryen ser ikke behov for spesielle endringer eller tilpassinger i Mino utover det som er naturlig i videre prosjektering, men det kan være interessant å se på plassering av kjernen i tilbygget. Det er mulig at mindre justeringer av denne kan gi bedre utnyttelse av arealet i rom for temporære utstillinger. Som del av den videre prosjekteringen er det spesielt viktig å se på materialbruk og fargesetting, ikke minst i eksteriøret.

Vinnerutkastet antas å være det prosjektet som er mest økonomisk gjennomførbart. Juryen har registrert at det ligger i overkant hva angår areal, men vurderer det dithen at prosjektet likevel kan gjennomføres innenfor de gitte rammene i konkurransen.

Hva angår miljø, har vinnerutkastet et relativt lite volum med begrensede vindusarealer. Det beskriver miljøvennlige materialvalg og har gjort greit rede for andre aktuelle problemstillinger knyttet til miljø.

Mino har gitt gode svar på alle sentrale spørsmål som er stilt i programmet. Forfatterne har også greid å forme et tilbygg som tilpasser seg det fredete anlegget og samtidig har egne arkitektoniske kvaliteter. Prosjektet er en klar vinner i konkurransen.

×