Høgskulen på Vestlandet. Nybygg, Kronstad

Publisert 04.05.2017

Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for bygging av nytt undervisning- og kontorbygg på Nordtomta for Høgskulen på Vestlandet, Kronstad.

Det nye høgskoleanlegget på Kronstad, som sto ferdig i 2014, var dimensjonert for 4400 studenter og 500 ansatte. Nå har studenttallet økt til over 9000, og høgskolen må leie ekstra lokaler for å dekke plassbehovet. Disse arealene ønsker høgskolen å erstatte med et nybygg. Det nye bygget vil være et kontor- og undervisningsbygg med funksjoner som undervisningsrom, lesesaler, kollokvierom,  studenttorg, arbeidsplasser for ansatte ved høyskolen, samt arealer for etter-, videreutdanning og oppdrag.

Nybygget «Edens hage» skal komplettere det eksisterende høgskoleanlegget slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad. Nytt bygg skal ha sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk til eksisterende anlegg, og prosjekteres og utføres med høye miljøambisjoner.

Et av målene med prosjektet er å samle Høgskolen på Vestlandet, nærregion Bergens faglige og administrative aktivitet på Kronstad, noe som vil gi synergieffekter og høyere effektivitet.

Det nye bygget vil også inneholde funksjonelle undervisningslokaler som legger bedre til rette for undervisning og forskning. Lokalene vil også gi en effektivisering av bl.a. administrasjon, bibliotek og drift.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Nordtomta, Inndalsveien

Fakta

Oppdragsgiver: Høgskulen på Vestlandet
Brutto bygningsareal: 14.300 kvm
Byggestart/ferdigstilling: 01.2018/04.2020
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 532 mill.kr (prisdato: desember 2016)
Prosjektnummer: 1116801

×