Miljømål

Publisert 08.05.2017

Statsbygg har satt krav om at nybygget for Høgskulen på Vestlandet skal miljøsertifiseres med nivået "Excellent" i klassifiseringssystemet til BREEAM Nor. I tillegg skal bygningen være et nullutslippsbygg etter standarden ZEB-0-eq.

Totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør vil sammen med L2 arkitekter, rådgivende ingeniører fra Sweco og totalteknisk entreprenør ApplyTB ha som en målsetning å oppnå minimum 70% forbedring av energiytelsen til nybygget sett i forhold til klasse C i energimerkeordningen. Klimagassutslippet skal samlet reduseres med minst 30% i forhold til et referansebygg på nivå med gjeldende teknisk standard. Statsbygg har satt et eget krav til reduksjon av på klimagassutslipp fra materialer hvor det skal oppnås en reduksjon på 40% i forhold til et referansebygg. Dette sees i forhold til gjeldende tekniske forskrifter (TEK 10).

Energikravet ZEB-0-eq er svært ambisiøst. For å løse dette kravet må netto energibehov minimeres innenfor alle områder. Deler av energibehovet dekkes inn med lokal produsert energi. Det vil blant annet bli benyttet såkalt adiabatisk forkjøling og det vil bli foretatt en utvidelse av eksisterende brønnpark. Dette blir kombinert med montering av solceller på taket.

Prosjektet vil ha fokus på kildesortering av avfall på byggeplass, og på riktig håndtering av farlig avfall. Målsetningen for kildesorteringen er en sorteringsgrad på over 90%.

Det er strenge krav til helse og innemiljø i alle bygg som sertifiseres i BREEAM. Prosjektet vil derfor følge prinsippene i Rent, tørt bygg (RTB), samt velge materialer med lav grad av utslipp. Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil benyttes som et verktøy i BREEAM-arbeidet ved å ta ut mengder av modellen, for så å kunne dokumentere BREEAM krav til bruk av godkjente materialer (EPD), ytelseskrav og ansvarlige innkjøp.

×