Halden fengsel: et miljøprosjekt

Halden fengsel er av Statsbygg klassifisert som et prosjekt med Miljøklasse 1, dvs. høy. På bakgrunn av dette er det definert tre miljømål i prosjektet:

  • Energibruk - det skal velges løsninger som gir lavest mulig energibruk i forhold til brukernes behov gjennom bygningenes livsløp. Les mer om energibruk
  • Innemiljø - skal fremme trivsel og helse for alle brukerne av anlegget, stimulere til rehabilitering av de innsatte og anlegget skal i minst mulig grad ha institusjonspreg
  • Materialrelatert ressursbruk - det skal velges løsninger som gir minst mulig materialrelatert ressursbruk sett over livsløpet for bygningen.


I byggeperioden vil Statsbygg foreta oppfølging av miljømålene ovenfor entreprenørene. Statsbyggs krav til entreprenørene:

  • Miljøhensyn skal ivaretas i innkjøpsprosessen. Tilbyderne må derfor bl.a. redegjøre for bedriftens miljøpolitikk, hvordan denne skal implementeres overfor underentreprenørene, og i hvilken grad virksomheten har et miljøledelsessystem.
  • En egen prisbærende post i alle relevante entrepriser skal dekke kostnadene forbundet med miljøkravene.
  • Statsbygg forbeholder seg retten til å foreta kontroll hos entreprenører og underentreprenører for å kontrollere de innsendte data og dokumentasjon.
×