HVL Bragebygget

Publisert 16.12.2016

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har behov for større areal til undervisningsrom, grupperom og kontor.

I 2014 kjøpte Statsbygg, på vegne av Høgskulen i Sogn og Fjordane, Gymnasbygget ved Sogndal vidaregåande skule frå fylkeskommunen. I oktober 2015 fekk Statsbygg i oppdrag frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) å støtte i planlegging og oppgradering av det som seinare har fått namnet Bragebygget.

Rehabiliteringa omfattar to etasjar og hems som til saman utgjer ca. 4000 kvm. Bygget skal stå ferdig desember 2018. HVL skal betale husleige til Statsbygg for kostnadar knyta til kjøp, prosjektering og oppgradering av Bragebygget.

I perioden frå oktober 2015 til mars 2016 utarbeidde Statsbygg i samarbeid med brukaren romprogram med programskisser. I denne prosessen er det avklara at avdelinga for allmennlærarutdanning og idrett og IT-seksjonen skal inn i bygget. Det skal òg gjennomførast noko tilrettelegging for formingslære.

Statsbygg inngjekk hausten 2016 kontrakt for totalentreprise (TE) med Veidekke Entreprenør AS.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Trolladalen 28

6856 SOGNDAL

Oppdragsgivar: Høgskulen på Vestlandet
Brutto bygningsareal: Ca. 4000 kvm
Byggjestart/ferdigstilling: August 2017/desember 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme:  125,6 mill.kr (august 2018)
Prosjektnummer: 1108301

×